Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:864). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Denna lag tillämpas på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregister i främmande stat, som har tillträtt den i Genève den 19 juni 1948 antagna konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. Lagen tillämpas också på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregister i ett territorium för vars utländska angelägenheter en fördragsslutande stat svarar och för vilket det förs ett särskilt nationalitetsregister, såvida inte den staten har gjort ett förbehåll om att konventionen inte ska tillämpas inom territoriet. Det som anges i 5 § ska dock gälla även för luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Med luftfartyg avses i denna lag, förutom flygkroppen, även motorer, propellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör, oavsett om de är monterade i fartyget eller tillfälligt skilda från det.

I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns särskilda bestämmelser om rättigheter i luftfartyg som kan påverka tillämpningen av denna lag.
Lag (2015:864)

3 §

  Verkan i förhållande till tredje man av inskrivning, varom förmäles i 2 §, bedömes enligt lagen i den stat där rätten är inskriven. Där luftfartyg här i riket utmätts eller belagts med kvarstad eller luftfartyg omfattas av konkurs, som inträffat här i riket, och gäldenären med vetskap därom träffat det avtal, som ligger till grund för inskrivningen, må denna dock ej till förfång för utsökningsborgenären eller konkursborgenärerna eller för köparen vid exekutiv försäljning åberopas i vidare mån än som följer av svensk lag. Lag (1981:810)

6 §

  När exekutiv försäljning av luftfartyg eller i 4 § omnämnda reservdelar till sådant fartyg skall äga rum, åligger det den som påkallat försäljningen att ingiva ett av vederbörande myndighet i den stat där fartyget är registrerat utfärdat gravationsbevis angående egendomen jämte styrkt översättning av beviset ävensom att, då fråga är om luftfartyg, senast en månad före auktionen låta kungöra försäljningen på registreringsorten enligt där gällande lag. Inom samma tid skall underrättelse i den ordning som är föreskriven i fråga om underrättelse till borgenär sändas till innehavaren av varje i fartyget inskriven rättighet, som skall erkännas enligt denna lag.

Utöver de fordringar och kostnader som annars skola upptagas i sakägarförteckning vid exekutiv försäljning av luftfartyg eller reservdelar skall i förteckningen upptagas annan rättighet som skall erkännas enligt denna lag. Beträffande sådan rättighets ställning vid exekutiv försäljning äger i övrigt vad som gäller beträffande rättighet i fast egendom som säljes exekutivt motsvarande tillämpning. Lag (1971:501)

7 §

  Besväras ett luftfartyg av en inskriven rättighet, som enligt denna lag skall erkännas här i landet, får fartyget inte föras över till det svenska luftfartygsregistret, om inte innehavaren av rättigheten har medgett att fartyget registreras här.

Förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret, har rättighetens innehavare rätt att få den inskriven i inskrivningsregistret för luftfartyg, om den är av sådan beskaffenhet, att den enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg kan skrivas in.

Söks inskrivningen senast på den inskrivningsdag som infaller näst efter tre månader från det att fartyget registrerades här i landet, gäller rättigheten med samma förmånsrätt som den hade i det land där fartyget sist var registrerat. Frågan om rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i det land där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst. Lag (2004:83)

8 §

  Har en borgenärs anspråk på luftpanträtt, inom den tid som anges i 5 § andra stycket, antecknats i inskrivningsboken i det land där fartyget var registrerat och förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret skall motsvarande anteckning göras i inskrivningsregistret för luftfartyg. Lag (2004:83)