Reglemente (1955:592) för barnmorskor

20 av 32 paragrafer (63 %) har ändrats i reglemente (1955:592) för barnmorskor sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:759). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Reglemente (1955:592) för barnmorskor upphävdes 1994-10-01 genom SFS 1994:1290


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  har upphävts genom förordning (1984:546)

2 §

  har upphävts genom förordning (1980:501)

4 §

  En barnmorska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Barnmorskan skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär.

Den omedelbara tillsynen över en barnmorska som är verksam i öppen vård åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

För en barnmorska som är verksam i sluten vård finns särskilda be stämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:620)

5 §

  En barnmorska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva barnmorskeyrket skall senast två veckor efter det att verksamheten påbörjades skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Om barnmorskan upphör med sin verksamhet, skall även detta skriftligen anmälas till socialstyrelsen. Förordning (1981:620)

6 §

  Barnmorskas verksamhet omfattar huvudsakligen vården av den friska havande kvinnan, innefattande mödraundervisning och annan förberedelse för förlossning, den normala förlossningen med erforderlig smärtlindring, den omedelbara eftervården ävensom vården av det friska barnet under i regel de första tio dagarna efter förlossningen.
Barnmorska, som erhållit utbildning härför, må meddela råd och behandling med avseende på antikonception och preventivmedel.

Vid oregelbundenheter eller sjukdomstillstånd hos barnaföderska eller hennes barn må barnmorska biträda, förutom i nödfall, endast efter läkares anvisning.

Barnmorska, som avser att biträda vid förlossning som är planerad att äga rum i hemmet, skall i förväg förvissa sig om att läkare kan medverka om så skulle visa sig erforderligt.

Under utövandet av sitt yrke skall barnmorska iakttaga omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till hennes efterrättelse. Förordning (1975:109)

7 §

  Barnmorska skall verka för att havande kvinna och nyfött barn ställas under uppsikt av mödra- och barnhälsovården eller på annat sätt erhålla motsvarande vård. Förordning (1975:109)

8 §

  Förlossningsoperation må barnmorska utföra endast efter uppdrag av läkare eller i fall där sådant uppdrag ej kan avvaktas. Hon må dock icke utföra annan förlossningsoperation än sådan som utföres med händerna eller som avser lågt stående fosterhuvuds utdragning med tång eller sugklocka. Operation med sugklocka må utföras av barnmorska endast å sjukhus. Förordning (1975:109)

9 §

  I sin yrkesutövning må barnmorska använda eller utdela läkemedel enligt bestämmelser som socialstyrelsen meddelar.

Barnmorska skall på betryggande sätt förvara läkemedel som hon omhänderhar. Förordning (1977:1043)

10 §

  har upphävts genom förordning (1985:799)

11 §

  Av 24 § andra stycket andra meningen folkbokföringslagen (1991:481) framgår att barnmorska i vissa fall skall göra anmälan till skattemyndigheten om barns födelse. Förordning (1991:759)

12 §

  Barnmorska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande, ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

Då barnmorska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:752)

13 §

  har upphävts genom förordning (1975:109)

14 §

  Barnmorska har att följa utvecklingen inom obstetrisk och gynekologisk vård och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse för hennes yrkesutövning. Förordning (1975:109)

16 §

  Om intyg för utfående av föräldrapenning finnas särskilda bestämmelser. Förordning (1975:109)

17 §

  har upphävts genom förordning (1975:109)

28 §

  Gör en barnmorska i öppen vård sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning, skall barnmorskans närmaste förman anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:620)

29 §

  har upphävts genom förordning (1980:501)

30 §

  har upphävts genom förordning (1975:756)

31 §

  har upphävts genom förordning (1975:109)

32 §

  har upphävts genom förordning (1975:109)

Whoops, looks like something went wrong.