Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m

3 av 23 paragrafer (13 %) har ändrats i kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:498). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m upphävdes 2005-04-01 genom SFS 2005:142


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


11 §

  Vid införande i inteckningsspalten iakttages:
   1. att i kolumnen rörande ansöknings innehåll upptagas: belopp av fordran med utfäst ränta, den som utgivit handling varå ansökningen grundas, dag för utgivandet samt den till vilken handlingen är ställd, dock att, där inteckningsansökningen avser flera luftfartyg, vad nu är sagt skall gälla allenast upplägget för ett av fartygen (huvudupplägg), medan å uppläggen för de övriga fartygen allenast antecknas beloppet av förskriven fordran, varför inteckning sökes (hänvisningsupplägg);
   2. att, där inteckningsansökning avser flera luftfartyg, i anmärkningskolumnen för det fartyg, beträffande vilket huvudupplägget göres, angivas de fartyg som avses med ansökningen, medan i anmärkningskolumnen för övriga fartyg endast lämnas hänvisning till huvuduppläggets rum;
   3. att, där anteckning avser åtgärd beträffande tidigare beviljad inteckning i flera luftfartyg, anteckningen införes allenast i huvuduppläggets anmärkningskolumn, dock att dödning av inteckning alltid skall angivas i dödningskolumnen för fartyg, beträffande vilket inteckningen dödats;
   4. att, där ansökningen eljest avser ärende som rör flera luftfartyg samt huvudupplägg och hänvisningupplägg icke lämpligen böra upprättas, de av ärendet berörda fartygen skola angivas i anmärkningskolumnen för varje fartyg;
   5. att, där inteckningsansökningen förutom luftfartyg avser jämväl till sådant fartyg hörande reservdelar, detta förhållande tillika med uppgift å plats där reservdelarna finnas upplagda skall angivas i uppläggets eller, vid ansökan om inteckning i flera luftfartyg, huvuduppläggets anmärkningskolumn;
   6. att, där inteckning jämlikt 7 § tredje stycket lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg åtnjuter särskild förmånsrätt, detta skall angivas i anmärkningskolumnen;
   7. att, då ansökan om inteckning avslagits eller förklarats vilande eller ärende uppskjutits, beslutet skall upptagas i anmärkningskolumnen;
   8. att vid anmälan, att tidigare antecknat innehav av inteckningshandling upphört, anteckning härom införes i den för inteckningshavarens namn och adress avsedda kolumnen;
   9. att anmälan om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som varit oundgängliga för bevarande av fartyget, antecknas i anmärkningskolumnen, varvid särskilt skola angivas borgenärens namn och adress, fordringens belopp samt dagen då åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades; antecknas anmälningen senare än tre månader efter sistnämnda dag, skall tillika angivas dagen då anmälningen inkom till inskrivningsdomaren; ogillas anspråk eller fordran varom nu är fråga genom laga kraft ägande dom eller beslut eller upphör sådan fordran eljest att gälla, skall det antecknas i samma kolumn;
   10. att i anmärkningskolumnen därjämte upptagas:
      a. nedsättning eller förändring av inteckning;
      b. utbyte av inteckningshandlingar;
      c. avskrivning å inteckningshandling enligt 29 § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg;
      d. anteckning att inskrivning är till viss del utan verkan;
      e. anteckning om uppvisande, som avses i 48 § tredje stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg, samt om avförande, varom förmäles i 24 § samma lag;
      f. anteckning som avses i 8 § andra stycket lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg samt anmärkning enligt första stycket av samma paragraf;
      g. anteckning att luftfartyget eller lott däri eller till fartyget hörande intecknade reservdelar utmätts eller att jämlikt 8 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) äskats att fartyget eller intecknade reservdelar därtill må utmätningsvis säljas, med uppgift, där utmätning skett, å dagen för utmätningen ävensom, då utmätning skett för fordran som icke är intecknad eller förenad med luftpanträtt, å utmätningssökandens namn och adress samt fordringens belopp;
      h. anteckning om förhållande, som jämlikt 12 § konkursförordningen (1987:916) skall antecknas i inskrivningsboken;
      i. anteckning om anförda besvär samt om beslut som av inskrivningsdomaren eller högre rätt meddelas i anledning av besvären;
      j. vad i övrigt finnes nödigt att anteckna och ej hör till annan kolumn;
   11. att i dödningskolumnen jämväl införes dag, då anteckning skett därom, att inteckning är helt utan verkan eller avförts ur inskrivningsboken, att under 9 omförmäld fordran å bärgarlön eller ersättning eller anspråk på luftpanträtt för sådan fordran ogillats genom laga kraft ägande dom eller beslut eller att sådan fordran eljest upphört att gälla, att konkurs eller exekutiv åtgärd vunnit sin avslutning eller att fråga om sådan åtgärd förfallit;
   12. att, sedan i något rum anteckning gjorts om inteckningshandlings utbyte mot flera nya sådana, vidare till samma rum hörande anteckning skall göras för ny handling i nytt rum och hänvisning meddelas från det ena rummet till det andra;
   13. att, då anteckning göres om avbetalning å intecknat belopp, anmärkes att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för vilket luftfartyget häftar på grund av inteckningen; samt
   14. att, då inteckning meddelats å avskrivet belopp, anmärkning härom skall göras i det rum, där avskrivningen antecknats, men den meddelade inteckningen inskrivas i nytt rum och hänvisning göras från det ena rummet till det andra. Förordning (1987:920)

18 §

  I gravationsbevis rörande luftfartyg skall anmärkas:
   1. inteckningar som besvära fartyget med angivande av skedda förändringar ävensom, i förekommande fall, uppvisande som avses i 48 § tredje stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg; har anteckning gjorts om avbetalning å intecknat belopp, skall i beviset anmärkas att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för vilket fartyget häftar på grund av inteckningen;
   2. ansökningar om inteckning, som angå fartyget och ej veterligen förfallit eller avslagits genom beslut som äger laga kraft;
   3. anmälningar om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som varit oundgängliga för fartygets bevarande, med angivande av vad som ytterligare antecknats rörande det sålunda anmälda;
   4. förhållande som angår fartyget och som jämlikt 41 § första stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg eller 12 § konkursförordningen (1987:916) antecknats i inskrivningsboken; samt
   5. talan som avses i 40 § första stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg, där anteckning om sådan talan skett i inskrivningsboken.

Förhållande varom sägs under 4 skall, ändå att anteckning i inskrivningsboken ännu ej skett, anmärkas i gravationsbevis eller beaktas vid bevisets utfärdande, då konkurs inträffat, så snart bouppteckningen eller anmälan om konkursen inkommit, och i övriga fall, så snart bevis eller anmälan om förhållandet kommit inskrivningsdomaren tillhanda.

Anteckning som avses under 3, 4 eller 5 skall icke upptagas i gravationsbevis, där det finnes uppenbart att den ej vidare är av betydelse.

Omfattar gravationsbevis allenast viss tid, skall däri anmärkas vad under samma tid förekommit eller i avseende å tidigare förhållande inträffat av beskaffenhet att efter vad ovan sägs böra införas i gravationsbevis; dock vare, där under den tid flera, var efter annan, antecknats såsom ägare till fartyget, ej erforderligt att i sådant hänseende i beviset upptaga annan än den, som senast antecknats som ägare, och tiden då det skett. Förordning (1987:920)

23 §

  Inskrivningsdag hålls varje onsdag eller, om en helgdag infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är en lördag, närmaste helgfria dag därefter julafton och nyårsafton anses lika med helgdag.

Inskrivningsdagen avslutas klockan tolv.

På tingsrättens och inskrivningsmyndighetens kansli skall det finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålls. Förordning (1995:498)