Kungörelse (1955:671) om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1955:671) om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:184). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1955:671) om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen upphävdes 2002-01-01 genom SFS 2001:1244


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-04


1 §

  Den som bedrivit verksamhet, vari ingått inköp av jordbruks- eller trädgårdsprodukter eller husdjur eller från husdjur erhållna produkter, skall lämna kontrolluppgift för inkomsttaxeringen rörande den, från vilken han inköpt spannmål, frövaror, oljeväxter, sockerbetor, potatis, slakt- och livdjur samt mjölk och produkter därav. Uppgiften skall avse det vederlag som utgetts i pengar, naturaprodukter eller annat.

Uppgift behövs dock inte när fråga är om vederlag som gottgjorts bokföringsskyldig näringsidkare för annat än slakt- eller livdjur eller som utgetts kontant vid inköp från torgstånd eller liknande försäljningsställe. Inte heller föreligger uppgiftsskyldighet i fråga om vederlag som utgetts av Försvarsmakten vid inköp i samband med övningar på annan ort än den vanliga förläggningsorten.
Förordning (1994:184)

2 §

  Näringsidkare, som i sin näringsverksamhet förvärvat avverkningsrätt eller inköpt virke eller andra skogseffekter, skall beträffande envar som ägt eller brukat fastighet, från vilken upplåtelse av avverkningsrätt eller försäljning av skogseffekter till näringsidkaren ägt rum, lämna kontrolluppgift för inkomsttaxeringen dels rörande vederlag, som utgetts eller gottgjorts, dels rörande vederlag som enligt avtal skall utges under senare år.

Uppgift behövs dock inte, när fråga är om vederlag för avverkningsrätt, som upplåtits från allmän skog, eller för virke eller andra skogseffekter, som härrör från sådan skog. Förordning (1990:1246)

3 §

  har upphävts genom förordning (1979:495)

4 §

  Uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse föreligger inte, om vederlag eller ersättning, som utgetts till, gottgjorts eller utfästs till samme mottagare, inte uppgår till 200 kronor för helt år.
Förordning (1990:1246)

5 §

  Kontrolluppgift skall lämnas efter föreläggande och avse nästföregående kalenderår. Kontrolluppgift enligt 1 § avseende inköp av slakt- eller livdjur skall dock lämnas varje år utan föreläggande. Om det är förenat med synnerliga svårigheter att lämna kontrolluppgift, får skattemyndigheten på ansökan av den uppgiftsskyldige medge att uppgiften lämnas först efter föreläggande.

Bestämmelerna i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter om kontrolluppgifter gäller för kontrolluppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (1990:1246)