Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:177). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  De bestämmelser rörande kommerskollegium, som meddelas i följande författningar, skola i stället gälla sjöfartsstyrelsen, nämligen
      1) kungörelsen den 27 september 1901 (nr 73) i fråga om sättet för infordrande av avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden rörande inteckning i fartyg;
      2) förordningen den 4 december 1903 (nr 129) angående pass- och nationalitetshandlingar för svenska, till orter utom Sverige gående fartyg;
      3) förordningen den 31 december 1917 (nr 932) angående läkarintyg för sjöfolk;
      4) förordningen den 30 september 1921 (nr 623) angående tjänstgöringsbetyg för sjöfolk;
      5) kungörelsen den 16 oktober 1925 (nr 435) angående spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg;
      6) förordningen den 20 maj 1927 (nr 184) angående fartygs byggnad och utrustning;
      7) kungörelsen den 7 oktober 1927 (nr 393) angående handläggning av ansökningar om tillstånd för vissa utländska fartyg att lossa från utlandet medförd last å annan ort vid flod, kanal eller insjö än stapelstad;
      8) förordningen den 9 december 1932 (nr 570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordning);
      9) kungörelsen den 3 februari 1933 (nr 27) angående signalbokstäver för svenska fartyg;

10) skeppsklarerarförordningen den 4 maj 1934 (nr 119);

11) förordningen den 12 juni 1936 (nr 315) angående befäl å svenska handelsfartyg m.m. (befälsförordning);

12) kungörelsen den 8 oktober 1937 (nr 815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m.fl.;

13) kungörelsen den 19 maj 1939 (nr 184) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur statens lånefond för den mindre skeppsfarten;

14) kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m.;

15) instruktionen den 23 april 1948 (nr 213) för statens skeppsprovningsanstalt;

16) kungörelsen den 5 november 1948 (nr 687) med närmare föreskrifter rörande tillämpningen av sjöarbetstidslagen;

17) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 152) om fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-, kanal- och andra farledsavgifter;

18) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s.11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket;

19) kungörelsen den 9 mars 1951 (nr 99) angående vissa undantag från behörighetsbestämmelserna i befälsförordningen den 12 juni 1936 (nr 315) m.m.;

20) kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse);

21) kungörelsen den 30 december 1952 (nr 818) angående bostäder m.m. å fartyg för ombord anställda;

22) kungörelsen den 24 april 1953 (nr 222) om sanitär kontroll över den internationella trafiken (karantänskungörelse);

23) stadgan den 23 juli 1953 (nr 574) för sjöbefälsskolorna i riket;

24) Har upphävts genom förordning (2003:177)

Whoops, looks like something went wrong.