Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:21). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1350


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Näringsidkare är skyldig att i enlighet med vad i denna lag stadgas lämna de uppgifter som erfordras för att främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet.

Där på grund av särskilda förhållanden så är nödigt för kontroll eller fullständigande av uppgift som skall lämnas av näringsidkare, är jämväl annan skyldig lämna uppgifter på sätt och i den utsträckning som stadgas för näringsidkare. Lag (1982:732)

2 §

  En sammanslutning av näringsidkare likställs i denna lag med näringsidkare. Lag (1982:732)

5 §

  Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning samt om sättet och tiden för dess fullgörande meddelas av myndigheten.

Myndigheten må därvid förelägga näringsidkare att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig må jämväl kallas att inställa sig inför myndigheten.

Myndigheten skall iakttaga att näringsidkare icke onödigt betungas vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten. Lag (1982:732)

7 §

  Den som efter kallelse enligt 5 § inställer sig inför myndigheten, äger därför uppbära ersättning enligt grunder som fastställas av regeringen. Lag (1975:705)

8 §

  Har upphävts genom lag (1993:21)

9 §

  Har upphävts genom lag (1980:178)

11 §

  Har upphävts genom lag lag (1975:705)

12 §

  Har upphävts genom lag (1993:21)

13 §

  Talan mot myndighets beslut enligt denna lag föres hos regeringen.
Lag (1975:705)

15 §

  Har upphävts genom lag (1975:705)

Whoops, looks like something went wrong.