Lag (1956:293) om ersättning åt smittbärare

7 av 13 paragrafer (54 %) har ändrats i lag (1956:293) om ersättning åt smittbärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:224). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1956:293) om ersättning åt smittbärare upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:225


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Ersättningen för inkomstbortfall åt den som omfattas av sjukförsäkring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring utgår för dag räknat med det högsta belopp som han vid sjukdom är berättigad att uppbära i sjukpenning och sjukpenningtillägg på grund av försäkring enligt nämnda lag eller med stöd därav meddelade bestämmelser.

I annat fall än i första stycket avses skall ersättningen åt tillfällig smittbärare för inkomstbortfall med tillämpning av de i nämnda stycke angivna grunderna utgå med det belopp för dag räknat som han skulle hava ägt uppbära från allmän försäkringskassa, därest han varit sjukpenningförsäkrad jämlikt 3 kap. lagen om allmän försäkring.

Den som ej fyllt sexton år må ej åtnjuta ersättning med mindre han visar att han genom ingripandet går miste om arbetsinkomst. Lag (1987:224)

4 §

  För dag då den till ersättning berättigade är intagen å sjukhus som i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring omförmäles, skall ersättningen för inkomstbortfall minskas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket nämnda lag.
Lag (1973:469)

5 §

  Från ersättningen för inkomstbortfall skola avräknas sjukpenning och sjukpenningtillägg, vartill smittbäraren under tiden för ingripandet må vara berättigad på grund av försäkring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller med stöd därav meddelade bestämmelser eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Från ersättningen skola jämväl avräknas sjukpenning som för tid för ingripandet utgår enligt annan lag eller enligt särskild författning eller enligt regeringens förordnande och som bestämmes av eller utbetalas från riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa ävensom livränta, som någon åtnjuter på grund av att han är smittbärare, till den del den belöper å tid för ingripandet.

Vad i nästföregående stycke sägs skall äga motsvarande tillämpning, därest smittbäraren äger uppbära ersättning enligt främmande makts lagstiftning om arbetsskadeförsäkring. Lag (1977:271)

6 §

  Tillfällig smittbärare, vilken under tid för ingripande som i denna lag avses är tillförsäkrad lön av allmänna medel, äger rätt till ersättning för inkomstbortfall endast i den mån lönen understiger vad som eljest skulle hava utgått i sådan ersättning åt honom enligt denna lag. Lag (1959:588)

7 §

  Det ankommer på allmän försäkringskassa att besluta om ersättning åt tillfällig smittbärare.

Ärende angående ersättning upptages av den allmänna försäkringskassa hos vilken smittbäraren är inskriven. Är han inte inskriven hos någon försäkringskassa, upptages ärendet av den kassa, inom vars verksamhetsområde han är bosatt. Är smittbäraren inte bosatt i riket, upptages ärendet av den försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde ingripandet skett. En försäkringskassa som nu sagts får dock uppdra åt en annan försäkringskassa att handlägga ärendet. Lag (1983:1066)

12 §

  Länsstyrelsen äger besluta om ersättning jämlikt 10 § och utbetalar till sökanden belopp som tillerkänts honom.

Talan mot länsstyrelses beslut föres hos kammarrätten genom besvär.
Lag (1977:271)

13 §

  De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller av myndighet, som regeringen bestämmer. Lag (1977:271)

Whoops, looks like something went wrong.