Lag (1956:618) om allmänna sammankomster

13 av 17 paragrafer (76 %) har ändrats i lag (1956:618) om allmänna sammankomster sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:596). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1956:618) om allmänna sammankomster upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1993:1617


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-24


1 §

  Denna lag äger tillämpning å allmän sammankomst som hålles för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, eller som är att hänföra till föreläsning eller föredrag för undervisning eller meddelande av allmän eller medborgerlig bild ning eller till religionsövning. Den äger tillämpning även å allmän teaterföreställning, konsert, biografföreställning eller annan allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk.

Såsom allmän skall anses sammankomst som anordnas för allmänheten eller till vilken allmänheten äger tillträde eller som, med hänsyn till de villkor under vilka tillträde lämnas, är att jämställa med sammankomst som nyss sagts.

Bestämmelserna skola gälla även om vid sammankomsten förekomma mindre inslag som avse underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk. Lag (1976:1005)

2 §

  Därest det med hänsyn till krig, krigsfara eller andra sådana utomordentliga förhållanden eller farsot finnes påkallat, äger regeringen eller efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen förordna, att allmän sammankomst icke må hållas inom visst län eller del därav. Lag (1974:580)

3 §

  Utan tillstånd av polismyndigheten må allmän sammankomst ej hållas å gata, torg, park eller annan plats, som enligt fastställd stadsplan eller byggnadsplan utgör allmän plats och som upplåtits för avsett ändamål, å sådan del av hamnområde som är tillgänglig för allmänheten eller å allmän väg eller annat område som är upplåtet till eller eljest nyttjas för allmän samfärdsel.

Tillstånd får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till trafik eller allmän ordning.

En allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk får hållas utan tillstånd enligt första stycket, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för trafik eller allmän ordning. Lag (1982:1172)

4 §

  Vill någon inom stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område anordna allmän sammankomst å annan plats utomhus än i 3 § sägs, skall anmälan därom göras till polismyndigheten.

Om det finnes oundgängligen erforderligt för ordningens upprätthållande, må länsstyrelsen förordna, att vad sålunda föreskrivits för stadsplanelagt och byggnadsplanelagt område skall gälla även inom annat område, så ock att anmälningsskyldighet skall föreligga även beträffande allmänna sammankomster som hållas inomhus, dock med undantag för sådana som äro att hänföra till religionsövning eller föreläsning vid läroanstalt eller föreläsning eller föredrag i folkbildande syfte.

Befrielse från anmälningsskyldighet må av polismyndigheten, i den mån det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, medgivas sammanslut ning, samfund eller annan anordnare beträffande sammankomster av visst slag. Lag (1972:785)

6 §

  Anmälan om allmän sammankomst skall göras skriftligen eller muntligen och om möjligt så tidigt att den är polismyndigheten tillhanda senast på femte dagen före sammankomsten.

Anmälningen skall innehålla uppgift om anordnaren, tiden och platsen för sammankomsten, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder rörande ordning och säkerhet vid sammankomsten som anordnaren avser att vidtaga. Om det behövs, får polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma med närmare upplysningar i nämnda hänseenden.
Lag (1979:971)

7 §

  Anordnaren skall svara för att god ordning råder vid sammankomsten.

Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten. Föreskrifterna får innefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal.
Skyldighet att anlita förordnade ordningsvakter får föreskrivas endast i fråga om konserter. Föreskrifterna får inte medföra att anordnaren belastas med onödiga kostnader eller att möjligheten att hålla sammankomsten onödigtvis försvåras på annat sätt.

Innan polismyndigheten meddelar föreskrifter om ordning och säkerhet, skall myndigheten samråda med anordnaren, om denne begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Den som inte följer de föreskrifter som polismyndigheten har meddelat får avvisas från sammankomsten. Lag (1979:971)

8 §

  Den som anordnar en allmän sammankomst får inte åläggas att ersätta polisens kostnader för ordningshållning som föranleds av sammankomsten. Lag (1979:971)

8 a §

  Beslut med anledning av ansökan enligt 5 § eller anmälan enligt 6 § skall meddelas skyndsamt. Beslutet skall innehålla de föreskrifter om ordning och säkerhet som polismyndigheten meddelar för sammankomsten. Lag (1979:971)

10 §

  Polismyndigheten äger inställa eller upplösa allmän sammankomst, om den hålles i strid mot 2 § eller om beslut meddelats att samman komsten ej må äga rum. Rätt att upplösa sammankomst föreligger jämväl, om sammankomsten föranleder svårare oordning eller avsevärd fara för de tillstädesvarande samt andra åtgärder visat sig otillräckliga för att återställa ordningen eller bereda skydd för de tillstädesvarande.

Befogenhet att upplösa sammankomst må av polischefen uppdragas åt polisman som beordras att närvara vid sammankomsten. Där ej särskilda skäl föranleda undantag, må sådan befogenhet endast anförtros polisman som innehar befälsställning. Lag (1970:226)

11 §

  Polismyndigheten äger förbjuda förnyande av allmän sammankomst, om sammankomsten visat sig föranleda svårare oordning eller avsevärd fara för de tillstädesvarande och detta ej kan förebyggas genom ordningsföreskrifter eller andra åtgärder. Lag (1970:226)

12 §

  Vid allmän sammankomst, som ej utgör led i undervisningen vid högre läroanstalt, må ej förekomma hypnotiska eller därmed likartade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan våda.

Om biografföreställning gäller särskilda föreskrifter utöver bestämmelserna i denna lag. Lag (1991:596)

13 §

  Mot beslut som polismyndighet meddelat på grund av denna lag föres talan hos länsstyrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt lagen och mot socialstyrelsens beslut enligt 12 § föres hos regeringen genom besvär.

Beslut som på grund av denna lag meddelas av länsstyrelse eller polismyndighet skall utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse, där ej annorlunda förordnas. Lag (1974:580)

14 §

  har upphävts genom lag (1964:673)