Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1074). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1694


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Med obeskattade varor förstås i denna kungörelse varor som avses i 76 § tullförordningen (1987:1114). Förordning (1987:1074)

2 §

  Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och tobaksvaror, må icke ombordtagas för utförsel från tullområdet såsom proviant:
      a) för annat transportmedel än fartyg eller luftfartyg;
      b) för fartyg, ej hänförligt till fiske- eller lustfartyg, eller luftfartyg, om det icke av omständigheterna klart framgår, att fartyget eller luftfartyget under resan skall anlöpa utländsk hamn eller angöra utländsk flygplats för avlämnande eller mottagande av passagerare eller last eller ock skall såsom turistfartyg företaga kryssningar i mera avlägsna farvatten;
      c) för fartyg, ej hänförligt till fiskefartyg, om fartygets bruttodräktighet understiger 75;
      d) för fiskefartyg eller lustfartyg, om det icke av omständigheterna klart framgår, i fråga om fiskefartyg, att fartyget skall avgå till mera avlägsna fiskevatten, och, i fråga om lustfartyg, att fartyget skall avgå på resa till hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge;
      e) för luftfartyg å linjen mellan Malmö och Köpenhamn; eller
      f) för fartyg eller luftfartyg i andra fall än ovan sägs, därest ombord befintliga, till proviant hänförliga förråd av dylika varor genom sådan proviantering skulle överstiga en myckenhet, som av tullverket prövas skälig med hänsyn till resans art och varaktighet samt till det antal personer, som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet. Förordning (1982:656)

3 §

  har upphävts genom förordning (1983:897)

4 §

  Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och tobaksvaror, må icke utföras från tullområdet såsom resgods eller såsom försändelse, avsedd att i samband med utförseln helt eller delvis överlåtas på eller eljest utlämnas till resande, som medföljer det transportmedel, med vilket utförseln sker, utom i fall då varan utgör proviant för transportmedlet eller av handelsresande medförda varuprover.

Vad i första stycket sägs om resande och resgods har även avseende å person, som utför arbete på det transportmedel, med vilket utförseln sker, samt vara, som medföres av sådan person.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må, enligt de villkor och föreskrifter som generalltullstyrelsen meddelar, spritdrycker och tobaksvaror såsom resgods sändas genom tullområdet ävensom tobaksvaror återutföras såsom resgods av den som infört varan. Angående återutförsel i vissa fall av rusdrycker, så ock om försäljning av obeskattade varor i exportbutik är särskilt stadgat. Förordning (1983:897)

Whoops, looks like something went wrong.