Lag (1957:577) om prästval

16 av 44 paragrafer (36 %) har ändrats i lag (1957:577) om prästval sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:1016). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1957:577) om prästval upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1988:184


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  En kyrkoherdetjänst skall tillsättas utan val var tredje gång den är ledig. Tjänsten tillsätts antingen genom att domkapitlet utnämner en präst, som har sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten förflyttar en präst, som innehar domprost- eller kyrkoherdetjänst.

Är jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erforderlig, utnämner domkapitlet den präst som skall anses vald.

Har under val jämte annan stått präst, som kallats av de röstberättigade, utnämner regeringen en av dem som stått under val.

Efter val till kyrkoherdetjänst i annat fall än ovan sägs utnämner domkapitlet den som vid valet erhållit de flesta rösterna eller, om flera fått högsta röstetal, den av dem som domkapitlet finner böra erhålla företräde. Lag (1982:988)

5 §

  Var tredje gång komministertjänst är ledig i pastoratet sker tillsättningen utan val, antingen genom att domkapitlet utnämner präst, som sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten förflyttar präst, som innehar annan prästerlig tjänst.

Första stycket avser ej sådan särskilt inrättad komministertjänst, vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus. Sådan tjänst skall alltid tillsättas utan val.

Om tillsättning utan val i visst fall, då präst är ensam behörig sökande, stadgas i 16 § tredje stycket.

Efter val till komministertjänst tillsätter domkapitlet tjänsten enligt vad i 4 § fjärde stycket stadgas om kyrkoherdetjänst. Lag (1982:988)

7 §

  I fråga om särskilda villkor för behörighet till tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister gälla de bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1975:1430)

11 §

  Regeringen får föreskriva att den som innehar en tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister och som ej under en viss minsta tid har innehaft tjänsten inte på grund av egen ansökan får komma i fråga till annan prästerlig tjänst utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:988)

15 §

  Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430)

19 §

  Har sökande, som uppförts på förslag, före valet avlidit eller jämlikt 17 § frånträtt förslaget eller blivit skild därifrån, skall domkapitlet på förslaget uppföra annan behörig sökande, om sådan finnes.
Vad nu sagts skall dock ej gälla, om präst efter kallelse uppförts på förslaget.

Kvarstår på förslag endast präst som kallats, skall han anses vald.
Domkapitlet skall genast underrätta de röstberättigade härom.

Finnes efter avgång från förslag ingen behörig sökande och är ej fall, som i andra stycket sägs, skall tjänsten ånyo förklaras ledig. Kommer då ingen behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras.

I övrigt skall 16 § äga motsvarande tillämpning efter avgång från förslag. Lag (1975:1430)

30 §

  Domprosttjänst må sökas jämväl utom förslag. Ansökan skall ingivas till domkapitlet inom klagotiden för valet eller, därest jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erfordras, inom klagotiden för frågodagsförrättningen.

Domkapitlet skall till regeringen avgiva yttrande angående dem som kunna komma i fråga till tjänsten. Lag (1975:1430)

31 §

  Har under val till kyrkoherdetjänst jämte annan stått präst, som kallats, skall domkapitlet till regeringen avgiva yttrande i ärendet.
Lag (1975:1430)

33 §

  Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430)

34 §

  Finnes en eller flera behöriga sökande till kyrkoherdetjänst eller flera behöriga sökande till komministertjänst, skall domkapitlet bereda kyrkorådet i envar församling inom pastoratet tillfälle att yttra sig om dem.

Har sökande, efter det kyrkoråd yttrat sig, avlidit eller återkallat sin ansökan eller blivit obehörig, skall domkapitlet, om skäl äro därtill, bereda kyrkorådet nytt tillfälle att yttra sig. Lag (1964:782)

35 §

  har upphävts genom lag (1982:988)

36 §

  Sedan yttranden enligt föreskrifterna i 34 § har kommit in eller därför bestämd tid har gått ut, får domkapitlet utnämna en behörig sökande till tjänsten. Lag (1982:988)

38 §

  Uppkommer fråga om att tillsätta prästerlig tjänst genom förflyttning, förordnar regeringen, att tjänsten ej skall ledigförklaras. Lag (1975:1430)

42 §

  Talan mot domkapitlets beslut enligt 40 och 41 §§ föres hos kammarrätten genom besvär. Talan mot annat beslut av domkapitlet i fråga om tillsättning av prästerlig tjänst föres hos regeringen genom besvär.

Besvärshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag, då beslutet tillkännagavs genom anslag på domkapitlets anslagstavla.

Över beslut om förslag eller beslut om utnämning enligt 36 § får besvär anföras endast av den som har sökt tjänsten. Över beslut varigenom en präst, som har kallats att uppföras på förslag, har förklarats obehörig därtill får besvär dock anföras av den kallade och av var och en som är röstberättigad. Lag (1982:988)

43 §

  har upphävts genom lag (1985:1016)

44 §

  har upphävts genom lag (1975:1430)

Whoops, looks like something went wrong.