Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor;

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i reglemente (1957:656) för sjuksköterskor; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:547). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor; upphävdes 1994-10-01 genom SFS 1994:1290


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  har upphävts genom förordning (1984:547)

2 §

  har upphävts genom förordning (1980:500)

3 §

  En sjuksköterska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Sjuksköterskan skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär.

Den omedelbara tillsynen över en sjuksköterska, som är verksam i öppen vård, åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

För en sjuksköterska som är verksam i sluten vård finns särskilda bestämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:621)

7 §

  Sjuksköterska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande, ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

Då sjuksköterska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:754)

8 §

  har upphävts genom förordning (1975:107)

10 §

  Gör en sjuksköterska i öppen vård sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning, skall sjuksköterskans närmaste förman anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:621)

11 §

  har upphävts genom förordning (1980:500)

12 §

  har upphävts genom förordning (1975:758)

13 §

  har upphävts genom förordning (1975:107)

14 §

  har upphävts genom förordning (1984:547)