Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1629). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m. upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:439


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 6 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-6 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

När bestämmelserna i 2 6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser i lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem. Lag (1994:1629)

3 §

  Då så finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, äger regeringen förordna, att i stället för vad i uppbördslagen (1953:272) och folkbokföringslagen (1967:198) stadgas skall gälla vad regeringen därom föreskriver. Lag (1986:1309)

5 §

  Är i andra fall än som i 2, 3 eller 4 § avses i lag eller författning föreskrivet att skatt, accis eller annan allmän avgift skall erläggas inom viss tid och på visst sätt eller att -- till ledning för beräkning av sådan skatt, accis eller avgift -- deklarations - eller annan uppgiftsskyldighet skall fullgöras inom viss tid, äger regeringen i den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att i stället för vad sålunda föreskrivits skall gälla vad regeringen därom bestämmer. Lag (1986:1309)

6 §

  Befogenhet, som enligt 2 -- 5 §§ tillkommer regeringen, må på uppdrag av regeringen utövas av underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller föreligger eljest under krig trängande behov av omedelbara åtgärder, äger skattemyndighet i vad angår länet samt, såvitt angår förhållanden inom tullverkets verksamhetsområde, generaltullstyrelsen eller distrikttullanstalt även utan sådant uppdrag utöva befogenhet, som enligt denna lag tillkommer regeringen. Lag (1990:346)

7 §

  Regeringen meddelar de närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Regeringen äger ock uppdraga åt underordnad myndighet att meddela de föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag eller med stöd av lag meddelat förordnande. Lag (1986:1309)

Whoops, looks like something went wrong.