Prästvalsförordning (1958:261)

14 av 71 paragrafer (20 %) har ändrats i prästvalsförordning (1958:261) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1025). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Prästvalsförordning (1958:261) upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:84


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 kap. 1 §

  Till innehavare av tjänst som domprost eller kyrkoherde kan utses endast den som fyllt 30 år och som fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst tre år.

Till innehavare av tjänst som komminister kan utses endast den som fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst ett år.

Regeringen kan medge undantag från villkor som anges i första eller andra stycket. Förordning (1976:10)

1 kap. 2 §

  Innehavare av tjänst som domprost kan på grund av egen ansökan komma i fråga till annan prästerlig tjänst endast om han har innehaft sin tjänst minst fem år.

Innehavare av tjänst som kyrkoherde kan på grund av egen ansökan komma i fråga till annan prästerlig tjänst i samma eller lägre lönegrad endast om han har innehaft sin tjänst minst fem år.

Innehavare av tjänst som komminister kan på grund av egen ansökan komma i fråga till sådan tjänst som komminister i annat pastorat som är placerad i samma eller lägre lönegrad endast om han har innehaft sin tjänst minst tre år.

Domkapitlet i det stift där sökanden har sin tjänst kan medge undantag från de villkor som anges i denna paragraf. Förordning (1982:1168)

1 kap. 3 §

  Vid tillämpning av 9 eller 12 § lagen (1957:577) om prästval beaktas tid under vilken prästen har
   1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan,
   2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass,
   3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för offentligt uppdrag, militärtjänstgöring eller avläggande av predikoprov,
   4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass,
   5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i 2, 3 eller 4, i den mån prästen icke för sådan tid har fått vidkännas C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin kontanta lön.

Regeringen kan för viss präst medge att vid tillämpning av 9 eller 12 § lagen om prästval må beaktas även, helt eller delvis, tid för
   1. prästerlig verksamhet som ej har utövats inom svenska kyrkan men som är jämförlig med tjänstgöring inom kyrkan,
   2. tjänstledighet i annat fall än som avses i första stycket, om ledigheten avser socialt arbete av sådan beskaffenhet att erfarenhet därav kan anses vara av väsentlig betydelse för prästkallet,
   3. tjänstgöring vid teologisk fakultet i riket,
   4. tjänstgöring vid annan läroanstalt såsom lärare med huvudsaklig undervisning i kristendomskunskap eller religionskunskap.

Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10)

1 kap. 4 §

  Vid tillämpning av 10 § lagen (1957:577) om prästval eller 1 § denna förordning beaktas tid under vilken prästen har
   1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan,
   2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass,
   3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för avläggande av predikoprov,
   4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass,
   5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i 2, 3 eller 4.

Har präst fått vidkännas C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin kontanta lön för tid under vilken han åtnjutit ledighet som avses i första stycket 4 eller 5 må sådan tid beaktas endast om regeringen medger det.

Tid under vilken präst varit ledig för militärtjänstgöring må beaktas endast om regeringen medger det.

Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10)

2 kap. 7 §

  När en tjänst som kyrkoherde eller komminister blir ledig, skall domkapitlet, om inte något annat har föreskrivits, utfärda en kungörelse, som skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och anslås på domkapitlets anslagstavla.

Har ny ansökningstid för ledig tjänst som kyrkoherde eller komminister utsatts enligt 15 eller 33 § lagen om prästval eller har sådan tjänst ånyo förklarats ledig enligt 19 § tredje stycket samma lag utan att någon behörig sökande anmält sig, skall domkapitlet ånyo kungöra tjänsten ledig så snart som det finnes möjlighet att tillsätta tjänsten.
Så länge tjänsten är ledig, skall domkapitlet dock kungöra den lediga tjänsten minst en gång vartannat kalenderår.

I kungörelse enligt första eller andra stycket skall utsättas ansökningstid samt angivas, huruvida tjänsten skall tillsättas efter val eller utan val. Förordning (1988:1025)

2 kap. 8 §

  Ansökan skall ingivas till domkapitlet senast inom tre veckor från det kungörelse om ledigheten varit införd i "Post- och Inrikes Tidningar".

Om tid för ansökan till domprosttjänst utom förslag gäller vad i 30 § lagen om prästval är stadgat. Förordning (1977:933)

2 kap. 9 §

  Vid ansökan skola fogas styrkt meritförteckning samt, om ansökningen ingives till domkapitlet i stift, vari sökanden icke redan är verksam, betyg över hans lära och leverne, utfärdat inom sex månader före ansökningstidens utgång av domkapitlet i det stift, vari sökanden har sin verksamhet, eller, om han är verksam utom riket, av domkapitlet i Uppsala.

Efter anmodan skall sökanden förete personbevis och vederbörligt läkarintyg. Förordning (1976:10)

3 kap. 12 §

  Sedan ansökningstiden för en tjänst som skall tillsättas efter val har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt och senast inom en månad vidta de åtgärder som anges i 14--16 §§ lagen (1957:577) om prästval. Förordning (1982:1168)

3 kap. 21 §

  I 16--20 §§ nämnda förrättningsmän äga för fullgörande av sina uppdrag åtnjuta resekostnadsersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735), suppleant dock endast under förutsättning att han vid förrättningen tjänstgjort i vederbörandes ställe.
Förrättningsman skall hänföras till reseklass B.

Resekostnadsersättning och traktamente skola gäldas av pastoratet och utbetalas av pastoratskyrkorådet enligt räkning, attesterad av den som vid förrättningen tjänstgjort såsom valförrättare. Förordning (1976:10)

3 kap. 23 §

  Inom riket bosatt präst, som ej är stationerad i det pastorat, där han skall avlägga prov, äger åtnjuta resekostnadsersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735). Han skall härvid hänföras till reseklass B.

I första stycket avsedd präst, till vilken utgår avlöningsförmåner som har fastställts under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, äger åtnjuta ersättning för de avlöningsförmåner, om vilka han gått miste under tjänstledighet för avläggande av prov.

Fråga, huruvida och i vad mån ersättning som avses i första och andra styckena eljest må utgå, prövas och avgöres av regeringen efter framställning i varje särskilt fall.

Ansökan om ersättning och traktamente skall ingivas till det domkapitel, varunder den lediga tjänsten lyder. I fall, som avses i första och andra styckena, fastställer domkapitlet ersättnings- och traktamentsbeloppens storlek. Förordning (1976:10)

3 kap. 27 §

  Val till domprost- eller kyrkoherdetjänst hålles, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs, å andra söndagen efter frågodagen eller, om prov avlagts efter frågodagen, å andra söndagen efter detta prov.

Har fråga om kallelse av präst förfallit jämlikt 25 § lagen om prästval, skall valet förrättas å andra söndagen efter det de röstberättigade underrättats härom på sätt i 51 § denna förordning sägs.

Skall präst, som på grund av kallelse uppförts å förslag, icke avlägga prov, utsätter domkapitlet dag för valet. Där ej förhållandena påkalla annat, bör till valdag bestämmas första härför möjliga söndag.
Förordning (1976:10)

3 kap. 66 §

  Skall kyrkoherdetjänst jämlikt 4 § tredje stycket lagen om prästval tillsättas av regeringen, har domkapitlet att, sedan valet vunnit laga kraft, ofördröjligen till regeringen med yttrande som sägs i 31 § samma lag insända samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10)

4 kap. 69 §

  Sedan ansökningstiden för en ledigförklarad tjänst som skall tillsättas utan val har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt och senast inom en månad vidta de åtgärder som anges i 33 § och 34 § första stycket lagen (1957:577) om prästval.

Om tillsättningen avser en komministertjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus och det finns mer än en behörig sökande till tjänsten, skall domkapitlet bereda ledningen för sjukhuset tillfälle att inom viss tid yttra sig om sökandena. Detta skall ske innan någon åtgärd enligt första stycket vidtas. Den tid som anges i första stycket skall i sådant fall räknas från det att yttrandet har kommit in till domkapitlet eller tiden för yttrande har gått ut.
Förordning (1982:1168)

4 kap. 72 §

  Är fråga om tillsättning av kyrkoherdetjänst skall domkapitlet vid sitt yttrande till regeringen enligt 35 § lagen om prästval foga samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10)