Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1110). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Varje polisman är under krig skyldig att i enlighet med vad som sägs i denna kungörelse delta i rikets försvar.
Förordning (2014:1110)

2 §

  En polisman som varaktigt tjänstgör vid Säkerhetspolisen får tas i anspråk för rikets försvar endast i den mån krigshändelserna gör det absolut nödvändigt.
Förordning (2014:1110)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1110)

4 §

  En polisman, som inte har befriats från försvarsplikten, ska under krig bära uniform under såväl arbete som ledig tid.

Polismyndigheten kan dock medge en polisman den anpassning av skyldigheten att vara uniformerad som behövs med hänsyn till hans eller hennes arbetsuppgifter. Förordning (2014:1110)

5 §

  När omständigheterna kräver det bör en försvarspliktig polisman, som är uniformerad, ingripa mot mindre grupper av fientliga soldater, även om order om det inte har getts. Har ett ingripande gjorts, ska Försvarsmakten omedelbart underrättas. Förordning (2014:1110)

6 §

  Om polisiär medverkan är nödvändig för att avvärja ett fientligt angrepp, får Försvarsmakten begära medverkan av Polismyndigheten. Myndigheten får avslå en sådan begäran endast om polismän redan fullgör nödvändiga civila försvarsuppgifter eller medverkan allvarligt skulle äventyra den allmänna ordningen och säkerheten.

När den begärda uppgiften har slutförts får Försvarsmakten inte förfoga över polismännen om inte Polismyndigheten har godkänt en ny begäran om medverkan. Förordning (2014:1110)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1110)

9 §

  Länsstyrelsen ska i samråd med Försvarsmakten upprätta de allmänna planer och vidta de förberedelser i övrigt som behövs med anledning av föreskrifterna i denna kungörelse.

Länsstyrelsen ska meddela de föreskrifter som behövs till ledning för Polismyndighetens verksamhet i länet.
Polismyndigheten ska planlägga och i övrigt förbereda genomförandet av de uppgifter som ska skötas av polismän.

De planer länsstyrelsen och Polismyndigheten har upprättat ska revideras så ofta omständigheterna kräver det och ses över minst en gång om året. Förordning (2014:1110)

10 §

  Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om polisens verksamhet vid krig, krigsfara, ockupation och ockupationshot. Förordning (2014:1110)

11 §

  Har upphävts genom förordning (1980:593)

Whoops, looks like something went wrong.