Förordning (1958:272) om tjänstekort

13 av 14 paragrafer (93 %) har ändrats i förordning (1958:272) om tjänstekort sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1243). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för statligt eller kommunalt organ och som för sina tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka sin identitet eller tjänsteställning. Förordning (1989:446)

2 §

  I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.

Personal            Behörig myndighet
Personal i statens tjänst    Den myndighet, institution
                eller länsstyrelse som
                personalen hör till eller,
                om personalen hör till en
                institution eller
                länsstyrelse, till någon
                annan myndighet som
                institutionen eller
                länsstyrelsen bestämmer
Personal i en kommuns tjänst och de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan
att vara anställda där     Länsstyrelsen eller den
                myndighet som
                länsstyrelsen bestämmer
Personal vid byggnads- och
reparationsberedskapen     Den myndighet som har
                organiserat beredskapen
Förordning (2014:1111)

4 §

  Ett tjänstekort ska innehålla uppgifter om innehavarens namn och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Uppgiften om namn ska åtminstone omfatta efternamn och första bokstaven i tilltalsnamn. Ett tjänstekort får även innehålla uppgift om personnummer eller annat identifikationsnummer för innehavaren. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon
   1. är anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
   2. är kustbevakningstjänsteman,
   3. är tulltjänsteman,
   4. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller
   5. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna får för sina verksamhetsområden meddela närmare föreskrifter om användningen av särskilda tjänstekort. Förordning (2019:1243)

5 §

  Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer, signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i registret. Förordning (2014:1111)

6 §

  Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det. Förordning (2014:1111)

7 §

  Innehavare av tjänstekort skall förvara sitt kort på sådant sätt att det inte är åtkomligt för obehöriga. Förordning (1989:446)

8 §

  Om tjänstekort har kommit bort, skall anmälan om detta genast göras till den utfärdande myndigheten. Förordning (1989:446)

9 §

  Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får, efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera att det återlämnas. Förordning (2014:1111)

10 §

  Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.

Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat kortet. Förordning (2014:1111)

11 §

  Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden ska antecknas i registret. Förordning (2014:1111)

12 §

  Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till böter. Förordning (2014:1111)

12 a §

  Regeringen meddelar undantag från bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§. Förordning (2014:1111)

13 §

  Polismyndigheten ska fastställa formulär till tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.
Förordning (2014:1111)

Whoops, looks like something went wrong.