Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:540). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:440


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  Har förordnande enligt 1 § meddelats, ankommer det på länsstyrelsen att, utom i vad angår 4 § 1 mom., 5, 10 och 11 §§, 12 § 2 mom., 14 § tredje stycket och 16 § samt i den mån annat icke framgår av förordnandet, föreskriva i vilken utsträckning taxering, uppbörd och folkbokföring skola verkställas i överensstämmelse med vad i denna kungörelse stadgas.

Taxering

3 § 1 mom. Den indelning i taxeringsdistrikt, som gäller när denna paragraf träder i tillämpning, skall bestå intill dess länsstyrelsen annorlunda förordnar.

2 mom. Taxering verkställes, där ej annat följer av vad nedan i andra stycket stadgas, av den lokala skattemyndigheten med biträde av taxeringsassistenter eller av länsstyrelsen särskilt förordnade personer. Den lokala skattemyndigheten äger, om så anses erforderligt, utse personer, vilka innehava eller innehaft förordnande såsom ordförande eller ledamot i taxeringsnämnd, eller annan lämplig person att biträda vid taxeringsarbetet.

I särskilt taxeringsdistrikt, som avses i 4 § femte stycket taxeringsförordningen, verkställes taxering av tjänsteman, som länsstyrelsen därtill förordnar. Länsstyrelsen må ock förordna lämplig person att biträda vid taxeringsarbetet.

3 mom. I stället för vad i 2 mom. stadgas skall beträffande Stockholm gälla, att taxering verkställes av överståthållarämbetet med biträde av den lokala skattemyndigheten och av personer, som överståthållarämbetet därtill förordnar.

Uppgifter, som ankomma på den gemensamma taxeringsnämnden, skola fullgöras av tjänsteman, som överståthållarämbetet därtill förordnar.

4 mom. Den, som i enlighet med vad i 2 och 3 mom. stadgas har att verkställa taxering, skall utföra de åligganden, som enligt taxeringsförordningen eller annan författning ankomma på taxeringsnämnd och ordförande i taxeringsnämnd. Vad i sådan författning föreskrivits om att taxeringsarbetet skall avslutas inom viss tid skall icke äga tillämpning.

4 § 1 mom. Vad i taxeringslagen (1956:623) finns stadgat rörande den mellankommunala skatterätten skall inte äga tillämpning.

2 mom. Ordföranden i en länsrätt får fatta beslut på rättens vägnar antingen ensam eller tillsammans med en av honom tillkallad ledamot av nämnden. Förordning (1979:540)

Whoops, looks like something went wrong.