/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1973:1027). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-25


2 §

  Bestämmelserna i 1 § första stycket skola icke äga tillämpning å vara som
      a) utföres till en myckenhet av högst fem kilogram;
      b) utföres som proviant på fartyg, luftfartyg eller annat tranportmedel;
      c) utföres under sådana förhållanden som avses i 2 § 1 eller 4 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m.;
      d) utföres i annat än handelssyfte av resande eller den som utför arbete på transportmedel;
      e) utföres i egentlig gränstrafik.

Jordbruksnämnden äger medgiva ytterligare undantag från stadgandet i 1 § första stycket. Nämnden äger också föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att utföra vara utan hinder av bestämmelserna i 1 § första stycket. Förordning (1973:1027)

6 §

  har upphävts genom förordning (1973:1027)