Veterinär utförselkungörelse (1958:552)

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i veterinär utförselkungörelse (1958:552) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Veterinär utförselkungörelse (1958:552) upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:542


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Bestämmelserna i denna kungörelse ha till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djuskyddsintresset.

Med djur avses i denna kungörelse djur av följande slag, nämligen djur tillhörande hästsläktet och klövbärande djur,
höns, kalkoner, ankor, tamgäss och tamduvor,
vilda däggdjur och vilda fåglar. Förordning (1976:61)

10 §

  En gränsveterinärs beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos lantbruksstyrelsen.

Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna kungörelse gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (1990:842)

11 §

  Angående påföljd för olovlig utförsel av vara, som i denna kungörelse avses, och för försök därtill föreskrivs i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. I fråga om förfarandet med beslagtaget gods skall iakttas de försiktighetsmått som jordbruksverket efter anmälan av generaltullstyrelsen anser nödvändiga.

Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av denna kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1356)

Whoops, looks like something went wrong.