Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563)

48 av 48 paragrafer (100 %) har ändrats i arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:904). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563) upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1349


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

8 §

  När Skatteverket har fastställt arvsskatt eller gåvoskatt, skall ett meddelande lämnas om den fastställda skattens belopp och den tid inom vilken beloppet skall betalas. I förekommande fall skall även skälen för beslutet redovisas i meddelandet.

Ett inbetalningskort skall fogas till meddelandet om fastställd skatt.

Om Skatteverket har funnit att en bouppteckning eller en deklaration inte föranleder beskattning, skall särskilt meddelande lämnas om detta.

I de fall som avses i första stycket lämnas meddelandet på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.
Förordning (2003:904)

9 §

  Meddelande enligt 8 § om arvsskatt, som skall förskjutas av dödsbo, skall sändas till den som gett in bouppteckning eller deklaration eller annan handling, vilken legat till grund för skattens bestämmande.

Meddelande om arvsskatt i andra fall och om gåvoskatt skall sändas till den skattskyldige. Förordning (2001:340)

10 §

  En domstol som har ändrat Skatteverkets beslut om arvsskatt eller gåvoskatt skall så snart som möjligt underrätta Skatteverket om detta. Förordning (2003:904)

11 §

  Om en ansökan om anstånd med skattebetalning kommer in till domstol efter det att beslut om skattens fastställande har meddelats, skall domstolen så snart som möjligt sända över den till Skatteverket. Förordning (2003:904)

11 a §

  Om det framgår av en deklaration att egendom tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare, skall Skatteverket så snart som möjligt underrätta den överförmyndare som skall utöva tillsyn över förmynderskapet eller förvaltarskapet. Förordning (2003:904)

12 §

  I Skatteverkets beslutsförteckning skall i fråga om arvsskatt antecknas arvlåtarens eller, i fall som avses i 30 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, föregående innehavarens namn, person- eller samordningsnummer och adress, skattskyldigs namn och adress, värdet på samtliga lotter, på varje lott belöpande skatt, släktskapsförhållande efter vilket skatten beräknats, den fastställda skattens sammanlagda belopp och övriga omständigheter av betydelse för skattens fastställande. I fråga om förvärv som avses i 1 § andra stycket lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall dessutom antecknas datum för beslutet om avstående och vilken myndighet som meddelat beslutet. Vid beskattning efter deklaration antecknas även den skattskyldiges person- eller samordningsnummer samt deklarationens ärendenummer och dagen då den inkom.

I fråga om gåvoskatt skall antecknas den skattskyldiges namn, person- eller samordningsnummer och adress, den fastställda skattens belopp, deklarationens ärendenummer och dagen då den inkom.

Om ett skattebeslut tidigare har fattats angående det aktuella förvärvet skall en hänvisning göras till det tidigare beslutet.

Beslutsförteckningen skall skrivas på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:904)

12 a §

  Skatteverket skall föra kronologisk förteckning över beslut i ärenden om beräknande av gåvoskatt med tillämpning av 43 § andra stycket första punkten lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Verket skall vidare med ledning av gåvotagares självdeklaration eller på annat lämpligt sätt kontrollera om och i vad mån den mottagna egendomen finns i behåll hos gåvotagaren inom fem år efter det att skattskyldighet inträtt för gåvan. Förordning (2003:904)

12 b §

  Skatteverket skall föra förteckning över beslut i ärenden där skattskyldigheten enligt 6, 7 eller 9 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inträder senare än vid arvlåtarens eller testators död. Verket skall kontrollera när skattskyldighet för förvärvet inträder och bevaka att deklarationer kommer in. Förordning (2003:904)

13 §

  Kontrolluppgift enligt 49 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:904)

13 a §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

15 §

  Skatteverket fastställer formulär för blanketter för arvsdeklarationer och gåvodeklarationer.

Deklarationsblanketter skall kostnadsfritt tillhandahållas hos Skatteverket. Verket får sörja för att deklarationsblanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:904)

15 a §

  Om värdet av utländskt myntslag inte kan beräknas efter den grund som anges i 23 § E. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, bestämmer Riksbanken hur beräkningen skall ske. Förordning (2001:340)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

27 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

28 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

29 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

31 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

32 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

33 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

34 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

35 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

36 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

37 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

38 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

39 §

  Har upphävts genom förordning (1996:1525)

40 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

41 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

42 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)

43 §

  Har upphävts genom förordning (2001:340)