Lag (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i lag (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1310). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:1353


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


4 §

  Ränte- och amorteringsfritt lån av statsmedel, som utgår till rörelseidkare på grund av lagringsskyldighet enligt lagen (1957:343) om oljelagring m.m., skall utgöra skattepliktig intäkt för låntagaren på sätt i 5 § stadgas.

Lånet skall vid inkomsttaxeringen anses som anläggningslån, om det avser uppförande av anläggning för skyddad eller oskyddad lagring, och som lagerlån, om det avser anskaffning av lager. Om lånet avser såväl anläggning för oskyddad lagring som lager skall lånet vid inkomsttaxeringen anses till sex tiondelar utgöra anläggningslån och till fyra tiondelar lagerlån. Lag (1977:940)

6 §

  Om lån som i 4 § avses återbetalas, skall återbetalningen i första hand anses avse lagerlån. Återbetalas lån med större belopp än som vid beskattningsårets ingång kvarstått obeskattat, äger den skattskyldige åtnjuta avdrag vid inkomsttaxeringen för överskjutande belopp.

Om värdering av lager

7 § 1 mom. Beträffande rörelseidkare, som erhållit lagerlån och som fullgjort sin lagringsskyldighet, skall i fråga om värderingen av lager vid inkomsttaxeringen följande gälla.

Den i räkenskaperna gjorda värdesättningen av den lagermängd av mineraloljor, som den skattskyldige vid beskattningsårets utgång är skyldig hålla i lager, med frånräknande i förekommande fall av den kvantitet varmed enligt då föreliggande beslut denna lagermängd framdeles må nedgå (tvångslagret) skall godkännas vid inkomsttaxeringen, dock att värdet - utom i fall där lagerlån vid dispens kvarstå obeskattade enligt 5 § 2 mom. andra stycket - icke må understiga summan av de obeskattade lagerlånen. Om sistnämnda summa överstiger värdet av tvångslagret, beräknat till det lägsta av tvångslagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden, skall i fråga om värderingen av lagret i stället gälla vad nedan i 2 mom. andra stycket stadgas.

Beträffande lagret i övrigt skola kommunalskattelagens bestämmelser äga tillämpning, dock att vad i punkt 2. sjätte stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen sägs om värdering med hänsyn tagen till medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två närmast föregående beskattningsåren icke skall gälla.

Ha erhållna lagerlån beskattats äger den skattskyldige, om en lägre värdesättning å lagret därigenom erhålles, för lagret i dess helhet tillämpa kommunalskattelagens bestämmelser för värdering av varulager.
Lag (1981:301)

9 §

  har upphävts genom lag (1986:1310)