Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:703). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Befattningshavare vid lots- och fyrstaten, som är värnpliktig eller fast anställd vid krigsmakten, är tjänstgöringsskyldig vid krigsmakten endast i den utsträckning som angives i denna kungörelse.

2 § 1 mom. Värnpliktig skall fullgöra första tjänstgöring (tjänstgöring i en följd) jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen men är därutöver befriad från tjänstgöring vid krigsmakten. Den som icke är distriktsbefäl eller tjänstgör i annan befattning på distriktsexpedition är dock skyldig att fullgöra tjänst- göring jämlikt 28 § värnpliktslagen under förutsättning att sjöfartsstyrelsen anmält till Försvarsmakten, att vederbörande icke erfordras för sin tjänst vid lots- och fyrstaten.

2 mom. Tjänstgöring jämlikt 28 § värnpliktslagen fullgöres enligt Försvarsmakten bestämmande företrädesvis vid marinens kustbevakning på kustbevakningsstation i närheten av den tjänstgöringsskyldiges ordinarie stationseringsort. Förordning (1994:703)

3 §

  Den som är fast anställd inom försvarsmakten skall fullgöra den tjänstgöring som åligger honom där. Den som är anställd som reservofficer i marinen är dock befriad från tjänstgöring inom försvarsmakten under höjd beredskap, om inte Sjöfartsverket anmält till Försvarsmakten att han inte behövs för tjänstgöring vid lots- och fyrstaten. Förordning (1994:703)