Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad sedan utfärdandet (t.om. SFS 1973:654). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:788


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  Hava makar eller en av dem förhyrt lägenhet för att uteslutande eller huvudsakligen användas såsom makarnas gemensamma bostad och dömes till äktenskapsskillnad mellan dem, skall på makes begäran hyresrätten, ändå att den icke utgör giftorättsgods eller samfälld egendom, genom bodelning eller skifte tilläggas endera av makarna.
Företräde skall härvid tillkomma den make som bäst behöver bostaden, såframt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Vad nu är stadgat om hyresrätt skall äga motsvarande tillämpning, om makarna eller en av dem innehar lägenhet med bostadsrätt.

Därest hyres- eller bostadsrätt, som utgör makes enskilda egendom, tillägges andra maken, skall beträffande dylikt fång gälla vad som är stadgat om fång på grund av giftorätt. Lag (1973:654)