Statens pensionslöneförordning (1959:286);

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i statens pensionslöneförordning (1959:286); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:728). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Statens pensionslöneförordning (1959:286); upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Denna förordning tillämpas i den omfattning som anges i statliga pensionsbestämmelser. Härmed avses sådana personalpensionsbestämmelser för statsanställda m.fl. som tillkommit under medverkan avregeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1975:29)

2 §

  För arbetstagare, som är underkastad statliga pensionsbestämmelser, tillämpas för varje kalendermånad den pensionslön, som gäller för sådan i bestämmelserna avsedd anställning som han under hela månaden eller del därav innehaft eller uppehållit med vikariatslöneförordnande. Har arbetstagaren under viss kalendermånad innehaft eller med vikariatslöneförordnande uppehållit mer än en sådan anställning, beaktas den högsta av pensionslönerna när ej annat följer av tillämpliga pensionsbestämmelser.

Har arbetstagaren under tid, då denna förordning gällt, innehaft eller med vikariatslöneförordnande uppehållit anställning, som avses i statliga pensionsbestämmelser, utan att därunder hava varit underkastad dessa, anses pensionslön enligt förordningen hava gällt för honom även under sådan tid.

Med vikariatslöneförordnande likställes jämförligt förordnande inom icke-statlig verksamhet, i den mån regeringen förordnar om det.
Förordning (1981:118)

4 §

  Utan hinder av bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall pensionslönen i de under a-d angivna fallen bestämmas med hänsyn till sådan anställning som där avses.
      a) Där tjänsteman i avlöningshänseende behandlas som om han kvarstod i tidigare innehavd tjänst, skall han jämväl i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av denna tjänst.

Åtnjuter tjänsteman i annat fall på grund av tidigare tjänstinnehav högre löneplanslön än som omfattas av den lönegrad som är tillämplig, skall han i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av sådan tjänst för vilken pensionslönen bestäms med hänsyn till nämnda löneplanslön.
      b) Har tjänsteman minst 12 år i följd innehaft en eller flera ordinarie tjänster som tillsatts med förordnande för bestämd tid eller en eller flera tjänster som tillsatts med förordnande tills vidare och som enligt tillämpliga pensionsbestämmelser varit att jämställa med tjänst av förstnämnda slag, skall tjänstemannens pensionslön om han övergår till annan anställning icke vara lägre än den pensionslön som skulle varit tillämplig om han kvarstått i tjänst i den lönegrad som gällde närmast före övergången. Vid avgång med ålderspension gäller detta under villkor att avgången sker tidigast vid nedre gränsen av den pensioneringsperiod eller vid inträdet av den pensionsålder, som tillämpas för den tjänst han innehade närmast före övergången, om regeringen ej medgiver annat.

Vad som sägs om tjänst som tillsatts med förordnande för bestämd tid gäller icke, om förordnande på tjänsten ej får förnyas eller får förnyas endast för begränsad tid eller om förordnande i annat fall avser tjänst som lärare i lönegrad med beteckningen Lp.
      c) För arbetstagare, som avgått med sjukpension enligt statliga pensionsbestämmelser och för vilken nämnda pension dragits in i samband med att han på grund av ny anställning åter blivit underkastad sådana bestämmelser, skall pensionslönen för därefter infallande månader inte understiga det belopp, som kan beräknas ha gällt för arbetstagaren, om han kvarstått i den anställning han innehade vid tiden för pensioneringen.
      d) Uppbär arbetstagare livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande äldre lag på grund av yrkesskada i anställning med statlig pensionsrätt eller livränta av statsmedel enligt militärersättningsförordningen (1950:261) eller enligt annan författning eller beslut som regeringen meddelat och vidkännes han på grund av livräntan inte löneavdrag eller löneavdrag med belopp som är lägre än denna med hänsyn till att han gått miste om viss befordran till följd av den skada som föranlett livräntan, behandlas han i fråga om pensionslön som om avsedd befordran skett.
Detsamma gäller om riksförsäkringsverket enligt 25 § fjärde stycket lagen om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande stadgande i annan författning beslutat att livränta eller del därav skall utgå på grund av utebliven befordran. Förordning (1981:118)

5 §

  För arbetstagare som i samband med delpension övergår till annan tjänst skall i denna inte gälla pensionslön enligt lägre lönegrad (motsvarande) än den enligt vilken pensionslön beräknades för honom omedelbart före övergången. Förordning (1981:728)