Förordning (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m .

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m . sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1076). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m . upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:414


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  Springstilett och springkniv må ej förvärvas eller innehas av den, som ej fyllt 21 år, eller överlåtas eller upplåtas till sådan person.

Springstilett eller springkniv får inte tillverkas i eller införas till riket. Inte heller får springstilett eller springkniv förvaras på tullager eller i frihamn eller tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.
Förordning (1987:1076)

3 §

  Angående påföljd för olovlig införsel av springstilett eller springkniv och för försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

Bryter någon eljest mot vad i 2 § sägs, straffes med dagsböter.
Stiletten eller kniven skall i sådant fall, även om straff ej ådömes, vara förverkad till kronan, om det ej är uppenbart obilligt.

Innehaves springstilett eller springkniv av barn, som ej fyllt 15 år, skall den som har vårdnaden om barnet straffas med dagsböter, därest han haft vetskap om innehavet och ej gjort vad på honom ankommit för att förhindra det. Förordning (1960:461)

Whoops, looks like something went wrong.