Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  En kungörelse som avses i 16 kap. 1 § ärvdabalken ska innehålla
   1. arvlåtarens fullständiga namn, hemvist och dödsdag samt, då fråga är om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken, den först avlidnes fullständiga namn, hemvist och dödsdag,
   2. den bortovarandes fullständiga namn och hans eller hennes sista för Skatteverket kända hemvist,
   3. uppgift om den bortovarandes släktskap med arvlåtaren eller, då fråga är om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken, uppgift om den bortovarandes släktskap med den först avlidne maken samt övriga i bouppteckningen upptagna eller annars för Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för den bortovarande, och
   4. uppmaning till den bortovarande att, vid äventyr av arvsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin rätt till arvet gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla anspråk på detta. Förordning (2011:979)

2 §

  En kungörelse som avses i 16 kap. 2 § ärvdabalken ska innehålla
   1. arvlåtarens fullständiga namn, hemvist och dödsdag,
   2. uppgift om de i bouppteckningen upptagna eller annars för Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för dem som avses med kungörelsen, och
   3. uppmaning till okända arvingar att, vid äventyr av arvsrättens förlust, inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin rätt till arvet gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla anspråk på detta. Förordning (2011:979)

3 §

  En kungörelse som avses i 16 kap. 3 § ärvdabalken ska innehålla
   1. testators fullständiga namn, hemvist och dödsdag,
   2. testamentstagarens fullständiga namn eller, om namnet inte har angetts i testamentet och inte heller annars är känt för Skatteverket, den beteckning av testamentstagaren som testamentet innehåller,
   3. uppgift om övriga i testamentet angivna eller annars för Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för testamentstagaren, och
   4. uppmaning till testamentstagaren att, vid äventyr av testamentsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin rätt gällande genom att tillträda den testamenterade egendomen eller anmäla anspråk på grund av testamentet.
Förordning (2011:979)

4 §

  Utöver vad som sägs i 1-3 §§ ska kungörelsen innehålla en upplysning om att anmälan av anspråk ska göras hos god man för den eller dem som åsyftas med kungörelsen eller hos Skatteverket. Uppgift om gode mannens namn och postadress samt Skatteverkets postadress ska tas med i kungörelsen. Vidare ska anges att anmälan av anspråk även kan ske hos varje dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om skifte inte har skett, hos boutredningsman eller annan som sitter i boet. Förordning (2011:979)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2011:979)