Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

12 av 16 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1997:968). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning upphävdes 1999-05-01 genom SFS 1999:189


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Statens energimyndighet får i den ordning och på de villkor som nedan sägs, bevilja statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning i form av dels bidrag, dels garanti för lån (lånegaranti). Stöd lämnas för nyanläggning av elektriskt distributionsnät eller lokal anläggning för alstrande av energi eller för upprustning av distributionsnät. Förordning (1997:968)

3 §

  har upphävts genom förordning (1977:348)

4 §

  Statsbidrag till anläggande av elektriskt distributionsnät eller lokal anläggning för alstrande av energi (nyanläggningsbidrag) får beviljas oberoende av förutsättningarna i 2 §, om särskilda skäl äro därtill. Förordning (1977:348)

7 §

  Ellånegaranti skall, om ej åtgärden är av blott mindre omfattning, bestämmas att träda i kraft i två eller flera etapper allt eftersom arbetet fortskrider.

Saknas nätkoncession enligt ellagen (1997:857) och möter därför hinder mot åtgärden, må garantin ej träda i kraft förrän hindret undanröjts.

Då garanti beviljas, skall tillika fastställas amorteringsplan för lånet, enligt vilken återbetalningen skall vara avslutad senast tjugo år efter den första lyftningsdagen.
Förordning (1997:968)

8 §

  har upphävts genom förordning (1988:765)

9 §

  har upphävts genom förordning (1988:765)

10 §

  Ansökan om bidrag eller lånegaranti skall ställas till Statens energimyndighet och ges in till länsstyrelsen i det län, där anläggnings- eller upprustningsåtgärden skall vidtagas. Berör åtgärden mer än ett län, skall ansökningen mottagas av den länsstyrelse som bestämmes av energimyndigheten.

Länsstyrelsen skall efter erforderliga undersökningar och förhandlingar överlämna handlingarna jämte eget utlåtande till energimyndigheten. Förordning (1997:968)

11 §

  Vid beviljande av bidrag eller lånegaranti skall Statens energimyndighet uppställa de villkor för tillgodonjutande av förmånen, som stadgas i denna förordning eller eljest finnas erforderliga för att trygga syftet med det statliga stödet.

Energimyndigheten verkställer utbetalning av beviljat bidrag efter anmälan från länsstyrelsen att de villkor som utgöra förutsättning för bidraget ha uppfyllts. Förordning (1997:968)

12 §

  har upphävts genom förordning (1988:765)

13 §

  har upphävts genom förordning (1988:765)

15 §

  Statens energimyndighets beslut får överklagas hos regeringen. Beslut i samband med bevakning av statens rätt får inte överklagas. Förordning (1997:968)

17 §

  Statens energimyndighet får meddela de närmare föreskrifter som kan erfordras för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1997:968)

Whoops, looks like something went wrong.