Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1281). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1566


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Statens krigsskadenämnd har till uppgift att enligt lagen den 5 december 1958 (nr 566) om ersättning för krigsskada å egendom samt de närmare föreskrifter regeringen meddelar pröva och avgöra ärenden rörande ersättning för krigsskada samt i övrigt vara central myndighet för ärenden angående det statliga krigsskadeskyddet.

Det åligger nämnden att hos regeringen göra de framställningar rörande krigsskadeskyddet, vilka kunna vara av förhållandena påkallade eller eljest lämpliga. Förordning (1986:1281)

2 §

  Nämnden består av fem ledamöter samt suppleanter till det antal regeringen bestämmer. Ledamöter och suppleanter förordnas av regeringen för viss tid, högst tre år.

Bland ledamöterna utser regeringen ordförande och vice ordförande.
Förordning (1986:1281)

4 §

  Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och suppleanter.

Ersättning till nämndens personal samt anlitade experter och sakkunniga bestämmes av nämnden enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (1986:1281)

10 §

  Protokoll förs vid sammanträde med nämnden. I protokollet anges vilka som varit närvarande, vilka ärenden som behandlats samt besluten.
Protokollet justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1281)

16 §

  Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsskadeersättning avge berättelse över nämndens verksamhet under det senast förflutna budgetåret. Förordning (1986:1281)

Whoops, looks like something went wrong.