Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:255). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Regeringen får, efter avtal med annan stat, föreskriva att 2-13 §§ helt eller delvis ska tillämpas för samarbete i fråga om tullkontroll och tullklarering av trafik mellan Sverige och den andra staten (gränstullsamarbete).

Med tullklarering förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som hänförts till ett tullförfarande eller återexporteras och motsvarande åtgärder av tullmyndighet i den andra staten. Lag (2016:255)

2 §

  För gränstullsamarbete må, enligt vad regeringen därom förordnar, upprättas särskild zon inom vilken samarbetet här i riket skall bedrivas (kontrollzon). Finnes kontrollzon böra upprättas längs rikets gräns mot den andra staten, skall den vara av samma bredd som motsvarande zon inom den andra staten, dock högst femton kilometer. Kontrollzon annorstädes inom riket må omfatta landsvägssträcka, järnvägssträcka med tillhörande stationsområde, flygplats, farled eller hamnområde. Lag (1975:686)

6 §

  Det åligger svensk tullpersonal och personal vid den svenska kustbevakningen att utöva tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, under iakttagande av den stats instruktioner och reglementen, för vilken tulltjänsten bedrives. Lag (1988:433)

8 §

  Tulltjänstemän från den andra staten åtnjuter under utövning här i riket av tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, skydd enligt 17 kap. 5 § brottsbalken men skall icke vara underkastad ansvar enligt 20 kap. samma balk.

Har svensk tulltjänsteman eller tjänsteman vid den svenska kustbevakningen, då han i anledning av gränstullsamarbete haft att utöva tulltjänst för den andra staten, begått brott som avses i 20 kap. 1--3 §§ brottsbalken eller eljest gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, skall så anses som om han begått brottet eller gjort sig skyldig till förseelsen under utövning av svensk tulltjänst. Lag (1988:433)

14 §

  har upphävts genom lag (1975:686)