Kungörelse (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge

9 av 12 paragrafer (75 %) har ändrats i kungörelse (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1307). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge upphävdes 2003-01-01 genom SFS 2002:1054


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Det åligger svensk tullpersonal att enligt de närmare bestämmelser, varom överenskommelse träffas mellan Tullverket och Toll- og avgiftsdirektoratet i Norge, utöva tulltjänst för norsk räkning. Härför erforderliga instruktioner, reglementen och bestämmelser skall delges tullpersonalen genom Tullverket samt finnas tillgängliga för allmänheten vid alla de tullplatser på svenskt område, som omfattas av gränstullsamarbetet. Förordning (1999:467)

4 §

  Tullverket får i samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet fördela de lokala tullregionernas och tullmyndigheternas uppgifter i fråga om gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende må beslutas

att svensk tullregion eller svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på norskt territorium;

att svensk tullregion eller svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för norsk räkning inom kontrollzon på svenskt eller norskt territorium;

att norsk tullmyndighet eller norsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för norsk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium; samt

att norsk tullmyndighet eller norsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller norskt territorium. Förordning (1999:467)

5 §

  Uppgifter om de svenska bestämmelser, som skola tillämpas i anledning av gränstullsamarbetet, samt om de instruktioner och reglementen, som skola iakttagas vid utövning av tulltjänst för svensk räkning, skola av Tullverket i förväg meddelas Tollog avgiftsdirektoratet. Förordning (1999:467)

6 §

  Det ankommer på Tullverket att efter förslag av norska tolldirektoratet godkänna de norska tulltjänstemän, vilka utsetts att utöva sådan tulltjänst för svensk räkning som omfattas av gränstullsamarbetet, samt att övervaka, att norsk tullpersonal under utövning av dylik tulltjänst behörigen iakttager därför gällande instruktioner, reglementen och bestämmelser.

Uppgift å de svenska tulltjänstemän, som utsetts att utöva tulltjänst för norsk räkning, skall av generaltullstyrelsen i förväg meddelas Tollog avgiftsdirektoratet. Tjänstemännen skola, därest detta påkallas, avgiva sådan försäkran beträffande utövningen av tulltjänst, som enligt norska bestämmelser skall avgivas av norsk tullpersonal.
Förordning (1999:467)

7 §

  Finnes viss norsk tjänsteman ej vara lämplig att utöva tulltjänst för svensk räkning, skall Tullverket hos Tollog avgiftsdirektoratet hemställa om sådan ändring i tjänstemannens tjänstgöring, att utövning av dylik tjänst ej innefattas däri. Om vederbörlig norsk myndighet förklarar viss svensk tjänsteman ej vara lämplig att utöva tulltjänst för norsk räkning, skall Tullverket pröva frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring. Förordning (1999:467)

8 §

  Om svensk tulltjänsteman under utövning av tulltjänst för norsk räkning åstadkommer skada, för vilken kronan enligt 9 § lagen om gränstullsamarbete med annan stat är ersättningsskyldig, skall sådan ersättning efter framställning av vederbörande norska myndighet gäldas av Tullverket. Förordning (1999:467)

9 §

  Vad som enligt tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306) gäller inom det svenska tullområdet i fråga om ordningen för trafiken och expedieringen skall även tillämpas inom kontrollzon på norskt territorium.

Vid användning av tvångsmedel på norskt territorium får svensk tullpersonal inte överskrida de befogenheter som tullpersonal har enligt norska bestämmelser. Förordning (2000:1307)

11 §

  Tullverket äger besluta

att överlämna beslagtagen egendom till norsk tull- eller polismyndighet jämlikt 10 eller 13 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat; samt

att föra en på svenskt område gripen person till norsk tull- eller polismyndighet jämlikt 11 eller 13 § samma lag.
Förordning (1999:467)

12 §

  Tullverket äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna kungörelse.

Det åligger Tullverket att till Kungl. Maj:t anmäla de föreskrifter och anvisningar, som utfärdas i fråga om åtgärd, som avses i 11 §. Förordning (1999:467)