Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

2 av 18 paragrafer (11 %) har ändrats i lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1630). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m. upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:890


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-13 och 17 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-13 och 17 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1630)

18 §

  Talan mot försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär. Lag (1971:597)