Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1631). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:890


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1631)

2 §

  Konungen äger förordna att under tid, då bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, nedsättning enligt 15 a § lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket skall ske med högre belopp än som föreskrives där.

Finnes anledning antaga, att utländsk försäkringsanstalt, som jämlikt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket driver sådan rörelse, på grund av förhållanden som i 1 § sägs /k/ (krigsförhållanden) /-k/ icke kommer att infria härstädes ingångna förbindelser till försäkringstagare, äger Konungen förbjuda anstalten att under tid, då bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, fortsätta verksamheten här i riket.
Lag (1965:169)

17 §

  Vad i 3-5 §§ och 16 § stadgas angående livförsäkring skall äga tillämpning i fråga om sådan personförsäkring, beträffande vilken rörelsen enligt lagen om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket drives med tillämpning av de särskilda bestämmelserna angående livförsäkring. Lag (1965:169)

Whoops, looks like something went wrong.