Allmän tjänstepliktslag (1959:83)

7 av 27 paragrafer (26 %) har ändrats i allmän tjänstepliktslag (1959:83) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:442). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Allmän tjänstepliktslag (1959:83) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1994:1809


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 4, 5, 8 och 9 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 4, 5, 8 och 9 §§ helt eller delvis skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från början av närmast följande riksmöte. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1992:1417)

2 §

  Förordnande enligt 4, 5, 8 eller 9 § får meddelas för att tillgodose ändamål av synnerlig vikt för totalförsvaret. Sådant förordnande får dock inte gälla vapentjänst vid försvarsmakten.

Förordnande enligt första stycket får dock inte meddelas för att tillgodose den civila hälso- och sjukvårdens eller den civila veterinärverksamhetens behov av personal. Lag (1992:1417)

3 §

  Det åligger arbetsmarknadsstyrelsen att närmast under Konungen för riket i dess helhet handhava tillämpningen av denna lag och med stöd därav meddela föreskrifter.

Under arbetsmarknadsstyrelsens ledning skall inom varje län länsarbetsnämnden handhava tillämpningen av lagen och nyssnämnda föreskrifter. Lag (1973:862)

4 §

  Regeringen får i den omfattning som behövs föreskriva om förbud mot annan arbetsförmedling än den offentliga samt om inskränkning i rätten att bedriva sådan annan arbetsförmedling.

Arbetsmarknadsstyrelsen får trots föreskrift som avses i första stycket besluta att en annan arbetsförmedling än den offentliga tills vidare får bedrivas i samverkan med den offentliga arbetsförmedlingen på de villkor som styrelsen bestämmer.
Lag (1993:442)

7 §

  Vad i 5 och 6 §§ stadgas gäller ej
      a) där anställningen är av endast tillfällig natur;
      b) där ej arbetstagaren fyllt eller under kalenderåret fyller sexton år eller där han före kalenderårets början fyllt sjuttio år; eller
      c) där parterna i ett anställningsförhållande äro makar eller där ena parten eller hans make är den andra partens avkomling eller styv- eller fosterbarn eller dess avkomling eller ock syskon, halvsyskon eller fostersyskon. Lag (1971:884)

11 §

  Den som på grund av värnplikt eller civilförsvarsplikt tas i anspråk för tjänstgöring vid försvarsmakten är undantagen från tjänsteplikt. Detsamma gäller civilförsvarspliktiga under tid då tjänstgöring i civilförsvaret utgör hinder för tjänstepliktens fullgörande. Från tjänsteplikt är även den undantagen som fullgör vapenfri tjänst.

Den som är anställd hos staten får endast i den omfattning regeringen föreskriver åläggas allmän tjänsteplikt.

I fråga om den som är anställd hos en kommun, ett landsting eller hos någon annan vars verksamhet har betydelse för ändamål som anges i 2 §, får Arbetsmarknadsstyrelsen i särskilt fall besluta om eller meddela föreskrifter om att sådan person inte får åläggas allmän tjänsteplikt.

Om det finns synnerliga skäl, får Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnd medge befrielse tills vidare från fullgörande av tjänsteplikt. Lag (1992:1417)

24 §

  Till böter döms
      a) den som bryter mot förbud eller föreskrift enligt 4 § eller 5 § första stycket första punkten,
      b) arbetstagare som icke inom utsatt tid efterkommer föreläggande enligt 6 §,
      c) tjänstepliktig, som icke inom utsatt tid efterkommer behörig myndighets föreläggande att taga arbete eller eljest olovligen uteblir från arbetet eller nedlägger detsamma eller på annat sätt i väsentlig grad brister i fullgörandet av tjänsteplikten,
      d) den som vid fullgörande av upplysningsskyldighet, som föreskrivits med stöd av 20 §, lämnar medvetet oriktig uppgift, samt
      e) den som icke fullgör upplysnings- eller inställelseskyldighet, som föreskrivits med stöd av 20 §.

Är brott, som ovan vid a)--d) sägs, med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmänt åtal för brott som avses i denna paragraf får väckas endast efter medgivande av länsarbetsnämnden. Lag (1991:276)

Whoops, looks like something went wrong.