Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1632). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:890


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-4 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1632)

3 §

  Riksförsäkringsverket och bolag, som avses i 1 § lagen om yrkesskadeförsäkring, äga att för olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabbar å fartyg eller annat transportmedel tjänstgörande person, meddela försäkring till högre ersättningsbelopp samt med ersättningar av annan art än eljest.
Bolag, som nyss sagts, må med delägare i bolaget sluta avtal om försäkring för olycksfall, varom här är fråga, att gälla för annan tid eller träda i kraft vid annan tidpunkt än i 43 § samma lag stadgas. Lag (1966:41)

4 §

  Staten må åt riksförsäkringsverket eller bolag, som avses i 3 §, meddela återförsäkring av försäkring, som verket eller bolaget meddelat. Lag (1966:41)

5 §

  Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen. Lag (1975:1017)