Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:678). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Om någon annan än en tjänsteman hos en lantmäterimyndighet förordnats att företa en förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall ersättning lämnas till förrättningsmannen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Förordning (1995:1420)

4 §

  När förrättningen avslutas eller senast när en kopia av förrättningshandlingarna lämnas ut till sakägarna skall förrättningsmannen lämna en sluträkning som i särskilda poster tar upp vad förrättningsmannen har att kräva.

Om grunderna för kostnadernas fördelning mellan sakägarna inte finns angivna i förrättningsprotokollet, skall sluträkningen innehålla upplysning om dessa grunder. I räkningen skall också anges vilket belopp varje särskild sakägare skall betala.

Sluträkningar skall upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret skall skickas till sakägarna mot bevis, som bifogas konceptakten.

För överklagande av en sluträkning skall bestämmelserna om överklagande m.m. i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar tillämpas. Förordning (1995:1420)

7 §

  Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (2008:678)