Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:16). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område upphävdes 1999-01-01 genom SFS 1998:532


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  Under utövning av verksamhet som avses i 1 § första stycket må ej någon
      a) behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (1988:1472) utgör samhällsfarliga sjukdomar;
      b) behandla kräfta och andra elakartade svulster, sockersjuka, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning;
      c) undersöka eller behandla barn, innan det fyllt åtta år;
      d) utan personlig undersökning av den som sökt honom lämna skriftliga råd eller anvisningar för hans behandling; eller
      e) utprova eller tillhandahålla kontaktlinser. Lag (1989:292)

4 §

  har upphävts genom lag (1992:1563)

5 §

  har upphävts genom lag (1992:1563)

6 §

  I lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. finns bestämmelser om ansvar för den som obehörigen använder yrkestitel eller betecknar sig legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Lag (1984:544)

7 §

  Den som bryter mot någon av bestämmelserna i 2 eller 3 § eller under utövning av verksamhet, som i 1 § första stycket sägs, uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar den undersökte eller behandlade skada, som inte är ringa, eller framkallar fara för sådan skada, vare sig skadan eller faran orsakats av olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med läkarvård, döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt 10 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m., för hälsofarligt kvacksalveri till böter eller fängelse i högst ett år.

Den omständigheten att gärningsmannen på grund av brist i utbildning och erfarenhet ej kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran befriar honom ej från ansvar. Lag (1991:279)

8 §

  har upphävts genom lag (1992:1563)

9 §

  Har någon genom dom, som vunnit laga kraft, övertygats om hälsofarligt kvacksalveri, äger socialstyrelsen meddela förbud för honom att under viss tid eller för alltid utöva verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (1971:624)

11 §

  Socialstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud som avses i 9 § skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (1995:16)

Whoops, looks like something went wrong.