Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1226). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker upphävdes 2008-06-01 genom SFS 2007:1275


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


4 §

  har upphävts genom lag (1978:960)

5 §

  Vad enligt 1 § 2 mom. 3 och 2 § 1 mom. andra stycket gäller för de fall, då beträffande spritdrycker, som införts till svenskt territorialvatten, av omständigheterna uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen föras i land, skall, i den mån regeringen så förordnar, tilllämpas vid införsel till område inom territorialvattnet, i fråga om vilket avtal med främmande stat om gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror träffats, endast om det av omständigheterna dessutom uppenbarligen framgår, att dryckerna inte är eller varit avsedda att olovligen införas till den stat, med vilken avtalet ingåtts. Lag (2000:1226)

Whoops, looks like something went wrong.