Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:927). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Har beredskapslarm getts får resa med registreringspliktigt svenskt fartyg företas endast efter tillstånd enligt 2 § och med iakttagande av de villkor som har förenats med tillståndet.

Första stycket gäller dock inte för fartyg som har ett gällande passagerarfartygscertifikat och vars bruttodräktighet understiger 350, eller bogserfartyg med en maskinstyrka understigande 100 effektiva hästkrafter. Tillstånd behövs inte heller för resa mellan svensk och utländsk ort med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 100, eller för resa mellan svenska hamnar med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 350. Förordning (1993:248)

2 §

  Tillstånd, som avses i 1 §, meddelas av Sjöfartsverket eller, om Sjöfartsverkets beslut inte utan allvarlig olägenhet kan avvaktas, av länsstyrelsen i det län där fartyget befinner sig när resan skall påbörjas. Förordning (1993:248)

3 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:927)

Whoops, looks like something went wrong.