Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild

10 av 23 paragrafer (43 %) har ändrats i lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1009). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:190


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


6 §

  Med regeringens tillstånd och på de villkor, som däri angivas, må arkiv och bibliotek för sin verksamhet framställa exemplar av fotografisk bild. Lag (1978:489)

7 §

  Offentliggjorda fotografiska bilder får återges i anslutning till texten i kritiska eller vetenskapliga framställningar.

Offentliggjorda fotografiska bilder får, mot ersättning, återges i anslutning till texten i arbeten som är avsedda att användas vid undervisning. Lag (1993:1009)

8 §

  Vid information om dagshändelse genom television, direkt överföring eller film må fotografisk bild som synes under dagshändelsen återgivas i den omfattning som betingas av informationssyftet. Lag (1973:362)

9 §

  De televisionsföretag som regeringen i enskilda fall beslutar får, mot ersättning, visa offentliggjorda fotografiska bilder, om fotografen inte har förbjudit företaget att visa bilden eller det av andra skäl finns särskild anledning att anta att han motsätter sig visningen. Vad som nu sagts gäller inte film.

När en trådlös televisionsutsändning samtidigt och oförändrat återutsänds till allmänheten trådlöst eller genom kabel av någon annan än ett sådant företag som avses i första stycket, tillämpas beträffande fotografisk bild som visas i sändningen 26 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Lag (1993:1009)

11 §

  har upphävts genom lag (1993:1009)

13 §

  När en fotografisk bild återges med stöd av 6--10 §§ skall källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Lag (1993:1009)

16 §

  Den som beträffande en fotografisk bild vidtager åtgärd, som innebär intrång i den till bilden jämlikt denna lag knutna rätten, eller till försäljning utbjuder eller eljest till allmänheten sprider exemplar av fotografisk bild, som framställts i strid mot lagen, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år.

Samma lag vare, om någon till allmänheten sprider eller till riket för sådan spridning inför exemplar av fotografisk bild, där exemplaret framställts utom riket under sådana omständigheter, att en dylik framställning här i riket skulle varit straffbar enligt vad i första stycket sägs.

För försök eller förberedelse till brott som avses i första och andra styckena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (1982:285)

20 §

  Rätt domstol i mål om televisionsutsändning i strid mot denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning som avses i 7 § andra stycket eller 9 § första stycket, i mål i vilket ersättning begärs på den grunden att 26 a § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall tillämpas enligt 12 § andra stycket och i mål om ersättning för en sådan vidaresändning som avses i 9 § andra stycket. Lag (1993:1009)

22 §

  Denna lag äger tillämpning på
   1. fotografisk bild, framställd av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
   2. fotografisk bild, som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom riket,
   3. fotografisk bild som infogats i här belägen byggnad eller annan med marken fast förenad anordning.

Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt rum, om den fotografiska bilden utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivning utomlands. Lag (1973:362)

23 §

  Regeringen äger, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende å annat land.
Föreskrift må ock meddelas om tillämpning av lagen på fotografisk bild, som först utgivits av mellanfolklig organisation, samt på icke utgiven bild, som dylik organisation äger utgiva. Lag (1978:489)

Whoops, looks like something went wrong.