Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

17 av 33 paragrafer (52 %) har ändrats i förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1047). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning gäller elevhem som anordnas av en kommun i anslutning till dess grundskola, om kommunen får förhöjt tilläggsbidrag enligt 27 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Förordningen gäller i vissa delar även elevhem inom sameskolväsendet enligt vad som anges i 27 och 28 §§. Förordning (1986:530)

3 §

  har upphävts genom förordning (1986:530)

5 §

  I ett elevhem får tas emot elever, som bor avlägset från skola.

Om det finns plats får också på begäran av målsman eller socialnämnden tas emot elever, som av medicinska eller sociala skäl inte bör vistas i sina hem. Förordning (1981:927)

14 §

  Skolstyrelsen får skilja en elev från elevhemmet, om elevens uppförande vid hemmet har allvarliga brister.

Ett sådant beslut innebär ingen inskränkning i de skyldigheter kommunen kan ha enligt 4 kap. 16 § skollagen (1985:1100). Förordning (1986:530)

15 §

  Verksamheten vid elevhem skall fortgå under den tid som läsåret vid grundskolan omfattar. Förordning (1988:632)

16 a §

  har upphävts genom förordning (1976:1035)

21 §

  För behörighet till tjänster som föreståndare och som biträdande föreståndare vid elevhem fordras följande:
   1. frihet från sjukdom eller handikapp, som medför olämplighet för tjänsten,
   2. god förmåga att leda personal och behandla barn och ungdom,
   3. godkända vitsord från specialkurs om tre terminer i gymnasieskolan för utbildning av internatföreståndare eller motsvarande äldre utbildning,
   4. utbildning i barnpsykologi och barnsjukvård samt
   5. praktisk erfarenhet av internatarbete bland barn och ungdom.

Om det finns särskilda skäl, får skolstyrelsen medge befrielse från villkor som avses i första stycket 3 och 4. Förordning (1982:977)

22 §

  Tjänster som föreståndare och biträdande föreståndare inrättas som lönetjänster och tillsätts av skolstyrelsen.

Föreståndare och biträdande föreståndare anställs med förordnande tills vidare, om inte annat följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m. m. Förordning (1988:1047)

23 §

  När befattning som föreståndare eller biträdande föreståndare skall tillsättas, har skolstyrelsen att utfärda kungörelse, som införes i Post- och Inrikes tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet.

Den som vill komma i fråga till ledigförklarad befattning skall före ansökningstidens utgång till skolstyrelsen inkomma med sin till styrelsen ställda ansökan.

Tillkännagivande om skolstyrelsens tillsättnignsbeslut skall ofördröjligen anslås på styrelsens anslagstavla tillika med uppgift å den dag, då anslaget skedde. Avskrift av tillkännagivande och uppgift som nyss sagts skall samma dag med posten översändas till varje sökande.
Förordning (1977:885)

24 §

  Föreståndare och biträdande föreståndare som är anställda med förordnande tills vidare har rätt till ferier under den tid av året som inte utgör läsår, om inte något annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar.

Om ledighet och vikariat för föreståndare eller biträdande föreståndare beslutar skolstyrelsen. Förordning (1988:1047)

25 §

  Sådan fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller avstängning enligt 10 - 12 kap. och 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning som avser föreståndare eller biträdande föreståndare prövas av länsskolnämnden.

Sådan fråga om läkarundersökning eller avstängning enligt 13 kap. 2 § nämnda lag som avser föreståndare eller biträdande föreståndare prövas av skolöverstyrelsen. Förordning (1976:1035)

26 §

  Beslut av skolstyrelsen i följande typer av ärenden får överklagas på det sätt som framgår av följande uppställning:

Typ av ärende              Överklagas hos
a) tillsättning av tjänster som     skolöverstyrelsen
föreståndare eller biträdande föreståndare

tjänstledighet, vikariat eller besked om bisyssla för föreståndare eller biträdande föreståndare

b) skiljande av elev från ett elevhem  kammarrätten
Förordning (1987:707)

27 §

  Bestämmelserna i 7-15, 17, 18, 20-22, 24 och 26 §§ skall i tillämpliga delar gälla beträffande elevhem som tillhör sameskolväsendet. Bestämmelse om skolstyrelsen avser därvid sameskolstyrelsen. Förordning (1980:486)

28 §

  I fråga om arbetstagare vid elevhem som tillhör sameskolväsendet tillämpas 25 §. Förordning (1980:486)

29 §

  Beslut som skolöverstyrelsen som andra instans har fattat enligt denna förordning får överklagas hos regeringen endast när det gäller beslut med anledning av överklagande av beslut av skolstyrelsen om besked om bisyssla för föreståndare eller biträdande föreståndare.

Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har meddelat som andra instans får överklagas hos statens arbetsgivarverk följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111). Förordning (1987:707)

29 a §

  Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Förordning (1987:707)

30 §

  har upphävts genom förordning (1982:977)

Whoops, looks like something went wrong.