Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

10 av 12 paragrafer (83 %) har ändrats i lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:689). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder upphävdes 1999-01-01 genom SFS 1998:1757


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Fonder som står under Riksförsäkringsverkets förvaltning skall för verkets räkning förvaltas av fullmäktige för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder (fondfullmäktige), i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente. Om det för någon sådan fond finns särskilda föreskrifter om förvaltningen som avviker från reglementets bestämmelser gäller dock de föreskrifterna. Lag (1995:1491)

2 §

  har upphävts genom lag (1998:689)

3 §

  Regeringen äger bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss i 1 § avsedd fond skola ersättas av fondens medel samt därvid fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå.
Förordning (1975:481)

4 §

  Fondfullmäktige utgörs av generaldirektören och chefen för Riksförsäkringsverket såsom ordförande;

generaldirektörens ställföreträdare såsom vice ordförande; samt

fem av regeringen för tre år i sänder förordnade personer, av vilka tre skall ha erfarenhet på det finansiella området.

Regeringen utser en suppleant för var och en av de sistnämnda fem fondfullmäktige. Vid förfall för någon av de ovan angivna befattningshavarna i Riksförsäkringsverket förordnar verket ersättare. Lag (1997:100)

6 §

  Om arvode och annan ersättning till fondfullmäktig och suppleant förordnar regeringen. Förordning (1975:481)

8 §

  Fondfullmäktige skall förvalta fondernas medel på sådant sätt att medlen blir till största möjliga nytta för de försäkringar för vilkas räkning fonderna tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses. Lag (1995:1491)

9 §

  Fondfullmäktige får placera fondmedel
   1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
   2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

Fondmedel får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

Fondfullmäktige får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller andra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedlen placeras hos Riksbanken, annan bank eller postgirot.
Lag (1995:1491)

10 §

  Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får fondfullmäktige skydda en fordran genom att på offenlig auktion eller på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen.
Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

Fondfullmäktige får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs. Lag (1995:1491)

11 §

  För varje räkenskapsår skall fondfullmäktige upprätta en årsredovisning. Den skall innefatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. De externa revisorer som granskar Riksförsäkringsverkets årsredovisning skall även granska fondfullmäktiges särskilda årsredovisning. Lag (1995:1491)

12 §

  har upphävts genom lag (1995:1491)