/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål;

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:650). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


8 §

  Har annan revisionsmyndighet än kammarrätt meddelat slutligt beslut i anmärkningsmål och har ej anmärkningen därvid avvisats med stöd av 5 §, må talan mot beslutet föras genom besvär hos kammarrätten av revisorn samt av myndighet eller annan, mot vars räkenskap anmärkningen riktats, ävensom av tjänsteman, som i 4 § sägs, och sakägare.

Över annat av revisionsmyndighet enligt denna förordning meddelat beslut må klagan icke föras. Lag (1971:650)

9 §

  har upphävts genom lag (1971:650)