Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild

7 av 16 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1219). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1212


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Riksarkivet och de arkivmyndigheter, som stå under dess inspektion, kungl. biblioteket och andra vetenskapliga eller fackliga bibliotek, som drivas av det allmänna, samt folkbibliotek må enligt bestämmelserna i 2-6 §§ här nedan utan upphovsmannens eller fotografens samtycke för sin verksamhet genom fotografi framställa exemplar av litterärt eller konstnärligt verk eller av fotografisk bild.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat arkiv eller bibliotek än i första stycket sägs må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1982:59)

2 §

  Arkiv och bibliotek som avses i 1 § må genom mikrofilmning eller liknande förfarande framställa kopior av material i sina bestånd och samlingar i den utsträckning som påkallas av beredskaps- och skyddssynpunkter. Av dagstidning må kungl. biblioteket genom sådant förfarande framställa ytterligare högst tjugofem kopior.

Av sådant i bestånden och samlingarna ingående material, som på grund av sin ömtålighet eller svårersättlighet icke bör i original göras tillgängligt för lånesökande, må genom fotografi framställas kopior för utlåning; dock må för sådant ändamål flera än två kopior framställas endast om synnerliga skäl därtill äro.

Omfattar materialet sådant skyddat verk eller sådan skyddad fotografisk bild, som icke offentliggjorts, må kopiering icke ske utan upphovsmannens eller fotografens samtycke. Förordning (1979:132)

5 §

  Bibliotek, som enligt vad därom är stadgat äger att erhålla pliktexemplar av tryckt skrift, må, där synnerliga skäl därtill äro, genom fotografi framställa kopia av utgivet verk, som anses böra förvärvas till dess samlingar men icke kan erhållas i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren. Av varje verk må endast en kopia framställas. Förordning (1978:781)

7 §

  Folkbibliotek må utan upphovsmannens eller fotografens samtycke genom upptagning på film, avsedd för läsapparater, framställa exemplar av utgivet litterärt eller konstnärligt verk eller av utgiven fotografisk bild, för utlåning till den som på grund av vanförhet är förhindrad att taga del av verket eller bilden medelst exemplar som utkommit i handeln.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i första stycket sägs må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1982:59)

8 §

  Länsbiblioteken och Stockholms stadsbibliotek må enligt bestämmelserna i 9 och 10 §§ här nedan utan upphovsmannens samtycke genom ljudupptagning framställa exemplar av utgivet litterärt verk (talbok) för utlåning till läsblinda och sådana vanföra som avses i 7 § första stycket.

På särskild prövning av regeringen beror, om annat bibliotek än i första stycket sägs eller organisation må äga rätt till framställning som där avses. Förordning (1976:849)

10 §

  Talbok skall vid framställningen förses med uppgift om verkets titel ävensom om året för framställningen och om den som föranstaltat om denna. Om skyldighet att angiva upphovsmannen och utövande konstnär, som må hava medverkat vid framställningen, samt om förbud mot att ändra verket gäller vad i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är stadgat.

Innan framställningen påbörjas, skall upphovsmannen underrättas, där så utan omgång kan ske.

Bibliotek och organisation som avses i 8 § skola upprätta register över talböcker, som framställas med stöd av denna förordning. Förordning (1976:849)

15 §

  De företag som är programföretag enligt radiolagen (1966:755) får, på de villkor som anges i 22 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och 9 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild, utan upphovsmannens eller fotografens samtycke utsända litterärt eller musikaliskt verk i ljudradio eller television samt visa fotografisk bild i television. Förordning (1986:1219)

Whoops, looks like something went wrong.