Lag (1961:372) om bensinskatt

10 av 10 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1961:372) om bensinskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1360). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1961:372) om bensinskatt upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1776


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild skatt (bensinskatt) för
      a) bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehåller minst 70 viktprocent bensin, ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen (1987:1068), med undantag för flygbensin,
      b) sådan metylalkohol (metanol) eller högre alkohol som är avsedd för motordrift, ur tulltaxenr 29.05 tulltaxelagen,
      c) andra än under a) avsedda blandningar, som är avsedda för motordrift och som innehåller metanol eller högre alkohol, ur tulltaxenr 38.23 tulltaxelagen.

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverkning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för etylalkohol (etanol) innehållande smärre mängder andra alkoholer och inte heller för sådan vara som avses i första stycket b) eller c), om varan tillhandahålls i särskild förpackning om högst en liter.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs, samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.
Förordning (1991:1821)

2 §

  Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3 kronor 14 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, med 3 kronor 20 öre för bensin som uppfyller krav för miljöklass 3 och med 3 kronor 71 öre per liter för annan bensin.
I bilagan till lagen (1985:426) om kemiska produkter anges kraven för miljöklass 2 och 3.

För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller c) tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår av första stycket.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.
Lag (1994:1360)

2 a §

  Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela ören. Lag (1993:1509)

3 §

  Skattskyldig är
   1. den som inom landet tillverkar bensin,
   2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som återförsäljare eller förbrukare av bensin,
   3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mom. återförsäljer eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran enligt 7 § 2 mom., eller som förbrukar bensin som inte är avsedd för motordrift för sådant ändamål eller förbrukar flygbensin för annat än drift av flygplan. Lag (1987:509)

4 §

  Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) i större omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager, kan registreras hos beskattningsmyndigheten som återförsäljare eller förbrukare av bensin.

Den som har registrerats som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall anses registrerad på motsvarande sätt enligt den andra lagen i den mån förutsättningar att bevilja sådan registrering föreligger.

Den som har varit registrerad enligt andra stycket och som därefter avregistrerats får åter medges registrering enligt andra stycket tidigast ett år efter avregistreringen. Lag (1994:206)

5 §

  Skattskyldigheten inträder
   1. för den som är skattskyldig enligt 3 § 1 eller 2, när bensin av honom levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
   2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3, när bensin säljs eller tas i anspråk för skattepliktigt ändamål, och
   3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när registreringen upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i hans lager.

Blandas blyfri bensin med annan bensin i samband med att bensinen skall levereras till en köpare som inte är registrerad, eller till ett eget försäljningsställe som inte är depå, skall i fall som avses i första stycket 1 skattskyldigheten inträda när blandningsförfarandet påbörjas.

Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1233)

6 §

  Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av
   1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
   2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt.
Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:477)

8 §

  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:166)

9 §

  har upphävts genom lag (1971:89)

10 §

  har upphävts genom lag (1975:274)

Whoops, looks like something went wrong.