Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier

5 av 9 paragrafer (56 %) har ändrats i kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:715). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Denna kungörelse äger tillämpning på lån för studier, som utlämnats med stöd av reglementet den 15 juni 1939 (nr 290) för utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som genomgått polisskola, den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s. k.
flyktingstudenter och den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser om studielån åt flyktingstudenter samt allmänna studiehjälpsreglementet den 30 maj 1958 (nr 326) ävensom kungörelsen den 30 juni 1959 (nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande. Förordning (1994:715)

6 §

  Avskrivning verkställes av den kreditanstalt, som förvaltar lånet.

Låntagaren skall underrättas om avskrivningen.

Föreligger för kreditanstalten tvekan rörande avskrivningsbeloppets beräkning eller åtnöjes icke låntagare med anstaltens åtgärder, skall anstalten med eget yttrande för prövning och avgörande underställa ärendet Centrala studiestödsnämnden, i fråga om lån med statlig kreditgaranti och lån ur statens lånefond för universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden.

Låntagares erinran mot avskrivningsbeloppets beräkning skall, med angivande av skälen, ingivas till kreditanstalten inom trettio dagar efter erhållandet av anstaltens besked om avskrivning.
Förordning (1994:715)

7 §

  Medel till avskrivning av lån med statlig kreditgaranti rekvireras av kreditanstalten hos Centrala studiestödsnämnden i god tid före avskrivningen.

Efter framställning av Centrala studiestödsnämnden utbetalar statskontoret avskrivningsbeloppet till kreditanstalten. Förordning (1994:715)

8 §

  Beslut av Centrala studiestödsnämnden i ärende om avskrivning får inte överklagas. Förordning (1994:715)

9 §

  De ytterligare föreskrifter, som fordras för tillämpningen av denna kungörelse, utfärdas av Centrala studiestödsnämnden, i fråga om lån med statlig kreditgaranti, lån ur statens lånefond för universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden.
Förordning (1994:715)

Whoops, looks like something went wrong.