Förordning (1961:395) om tobaksskatt;

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1961:395) om tobaksskatt; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:504). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:395) om tobaksskatt; upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1613


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  har upphävts genom förordning (1982:862)

3 §

  har upphävts genom förordning (1984:253)

4 §

  Tobaksvara, som förklarats förverkad enligt lagen (1961:394) om tobaksskatt eller lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, skall förstöras genom beskattningsmyndighetens försorg eller under tullkontroll. Förordning (1993:504)

5 §

  I 2 § lagen om tobaksskatt angiven vikt för en cigarr, cigarill eller cigarrett avser vikten vid normal fuktighetshalt. Normal fuktighetshalt anses föreligga vid en relativ luftfuktighet av cirka femtiofem procent vid en temperatur av cirka +20NC.
Beskattningsmyndighet fastställer vikten för cigarr och cigarill genom vägning av 100 stycken och för cigarrett genom vägning av 1 000 stycken, slumpvis uttagna ur ett eller flera ytter- eller inneremballage. Om särskilda skäl föreligga, kan beskattningsmyndigheten väga ett större eller mindre stycketal än nu nämnts.

På anfordran skall skattskyldig utan ersättning tillhandahålla beskattningsmyndighet tobaksvaror som behövs för kontrollvägning.
Förordning (1970:94)

6 §

  Riksskatteverket och, såvitt gäller införsel till riket, generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1961:394) om tobaksskatt. Förordning (1984:253)

Whoops, looks like something went wrong.