Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1111). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten upphävdes 2010-09-01 genom SFS 2010:770


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Trafikregler för luftfart inom svenskt område fastställas av Kungl. Maj:t i huvudsaklig överensstämmelse med de såsom ''International Standards, Rules of the Air'' betecknade trafikregler, vilka antagits av Internationella civila luftfartsorganisationens råd den 27 november 1951, med däri sedermera vidtagna ändringar (de internationella trafikreglerna).

Det åligger Transportstyrelsen att i samråd med Försvarsmakten på grundval av en av styrelsen ombesörjd översättning av de internationella trafikreglerna samt de ändringar, som kunna komma att vidtagas i dessa, utarbeta förslag till de trafikregler som skola gälla vid luftfart inom svenskt område samt att underställa Kungl.
Maj:t sådana förslag för fastställelse.

Särskilda trafikregler för civil luftfart inom militärt kontrollerat luftrum och på militära flygplatser meddelas av Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1111)

4 §

  Trafikregler för civil luftfart skola kungöras av Transportstyrelsen på lämpligt sätt i så god tid som möjligt före ikraftträdandet. Av kungörelsen skall framgå i vilka avseenden bestämmelserna skilja sig från de internationella trafikreglerna, varvid styrelsen för varje moment där skiljaktighet föreligger skall angiva lydelsen i svensk översättning av motsvarande internationella föreskrift.

I kungörelsen skall innehållet i 2 och 3 §§ denna kungörelse återgivas. Förordning (2008:1111)

5 §

  De av Kungl. Maj:t fastställda trafikreglerna skola, såvitt avser kontrollerat luftrum som i 69 § luftfartskungörelsen sägs eller luftled, gälla även i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg, såframt icke Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen bestämmer annat. I övrigt skola trafikregler som avses i denna kungörelse gälla i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg i den utsträckning som Försvarsmakten föreskriver efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1111)