Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1212). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg upphävdes 2014-08-01 genom SFS 2014:819


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Utan särskilt medgivande får följande krigsmateriel medföras av innehavaren i luftfartyg vid färd mellan orter i Sverige eller sändas med luftfartyg från en ort till en annan i Sverige, nämligen
   1. av en person som tillhör räddningstjänsten, Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen: vapen som innehas för tjänsten med tillhörande ammunition;
   2. av den som enligt meddelat tillstånd eller annars enligt vapenlagen (1973: 1176) har rätt att i Sverige inneha skjutvapen: vapen och ammunition som bäraren lagligen får inneha;
   3. av den som fått tillstånd att i Sverige tillverka eller försälja krigsmateriel: den krigsmateriel som tillståndet omfattar;
   4. av den som fått tillstånd att i Sverige bedriva handel med skjutvapen eller med explosiva varor: den krigsmateriel som tillståndet gäller; samt
   5. av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan: all krigsmateriel.

Medgivande till luftbefordran av annan krigsmateriel mellan orter i Sverige lämnas av Transportstyrelsen, om befordran skall ske med svenskt luftfartyg eller med annat luftfartyg, som enligt särskilt beslut är att jämställa med svenskt luftfartyg.
Förordning (2008:1212)

4 §

  Till luftbefordran i andra fall än som nämns i 2 eller 3 § behövs tillstånd av regeringen. Förordning (1996:1513)