Förordning (1961:568) om brandfarliga varor

36 av 63 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (1961:568) om brandfarliga varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:196). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:568) om brandfarliga varor upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1988:1145


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Förteckning över de i handeln vanligen förekommande slagen brandfarliga varor skall upprättas och offentliggöras av sprängämnesinspektionen. I förteckningen skola för varje varuslag lämnas uppgifter som bedömas vara av särskild betydelse vid tillämpningen av denna förordning. För brandfarlig vätska skall flampunkten angivas och uppgift lämnas om den klass till vilken vätskan hör.

Tillägg till och ändring i förteckningen offentliggöres vid lämplig tidpunkt. Förordning (1981:495)

3 §

  Uppkommer tvekan huruvida viss vara är brandfarlig enligt 1 § denna förordning eller, i fråga om brandfarlig vätska, till vilken klass den hör, ankommer på sprängämnesinspektionen att på begäran meddela beslut härom. För undersökning som föranledes av dylik begäran skall sökanden gälda ersättning. Förordning (1981:495)

5 §

  Anordning för förvaring, hantering, transport eller försäljning av brandfarlig vara skall vara utförd på ändamålsenligt och betryggande sätt. Där sprängämnesinspektionen så förordnat, skall anordningen vara av myndighet godkänd för sitt ändamål innan den saluhålles, försäljes eller nyttjas. Förordning (1981:495)

8 §

  I fråga om andra transporter av brandfarliga varor än transporter medelst rörledning finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1982:924)

11 §

  Bestämmelserna i denna förordning om förvaring, transport och försäljning tillämpas inte på brandfarliga vätskor, som innehåller minst 30 viktprocent vatten i enhetlig blandning och har en flampunkt lika med eller högre än +21o Celsius. Förordning (1983:937)

12 §

  Vara, på vilken förordningen om explosiva varor är tillämplig, skall vara undantagen från tillämpning av denna förordning.

13 § 1 mom. Sprängämnesinspektionen får besluta, att brandfarlig gas som förvaras, hanteras eller transporteras vid ett tryck som ej överstiger 0,4 megapascal (4 bar) övertryck skall undantas från tillämpning av bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen. Förordning (1983:87)

18 §

  Fast behållare (cistern) för förvaring av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska ovan eller under jord, i bergrum eller i byggnad skall jämte tillbehör vara utförd i enlighet med föreskrifter som sprängämnesinspektionen utfärdar.

Vad sålunda stadgas skall gälla jämväl annan behållare för förvaring av brandfarlig vätska till större mängd än två liter eller av brandfarlig gas. Förordning (1981:495)

22 §

  I anslutning till cistern och annan större behållare, vari brandfarlig gas eller brandfarlig vätska förvaras, skola betryggande anordningar finnas för att hindra skada genom spill eller utläckande vid fyllning, tappning och liknande åtgärd.

23 § 1 mom. Cistern ovan jord, avsedd för förvaring av större mängd brandfarlig vätska klass 1 än 3 000 liter, skall vara omgiven av tät och hållfast vall. Rymden av den sålunda bildade invallningen skall motsvara minst cisternens rymd.

Flera cisterner må omgivas av gemensam vall. Rymden av sådan invallning skall motsvara minst den största cisternens rymd, ökad med en tiondel av de övriga cisternernas sammanlagda rymd. Överstiger samtliga cisterners sammanlagda rymd 10 000 kubikmeter, må dock rymden av invallningen icke understiga vad som motsvarar minst tre fjärdedelar av cisternernas sammanlagda rymd.

Vall må ej vara så hög att brandsläckning väsentligt försvåras. Där förhållandena på platsen så kräva, skall invallning uppdelas i lämpligt antal sektioner.

Där så med hänsyn till omständigheterna bedömes lämpligen kunna ske, må tillståndsmyndighet medgiva att i stället för invallning anordningar utföras för avledning av den brandfarliga vätskan till särskild plats. Utrymmet där skall motsvara minst cisternens rymd eller, därest fråga är om flera cisterner, minst den största cisternens rymd, ökad med en tiondel av de övriga cisternernas sammanlagda rymd.

2 mom. Tillståndsmyndighet äger i ärende rörande förvaring i cistern ovan jord av brandfarlig vätska klass 2 a, 2 b och klass 3 meddela föreskrift om invallning, avledning eller annan åtgärd till skydd mot skada genom läckage, i den mån sådan åtgärd finnes påkallad.

3 mom. Vid cistern ovan jord, avsedd för förvaring av brandfarlig vätska klass 1 och rymmande 3 000 liter eller mindre, skola åtgärder vara vidtagna för att hindra att skada uppstår genom utläckande vätska.

I anslutning till bergrumsanläggning för förvaring av brandfarlig vätska skola anordningar finnas som hindra vätskan att, om läcka uppstår, i större mängder rinna ut ur anläggningen.

I marken kring underjordisk cistern för förvaring av brandfarlig vätska skall, där det med hänsyn till förhållandena är nödvändigt, särskilt skydd vara anordnat som verksamt förhindrar skada till följd av läckage från cisternen.

24 § 1 mom. Cistern ovan jord, magasin, skjul, bergrumsanläggning och öppen lagerplats för förvaring av brandfarlig vara skola förläggas på sådant avstånd från kringliggande bebyggelse samt från brädgård och annat lättantändligt i grannskapet som är påkallat med hänsyn till förvaringsanordningarnas utförande, de brandfarliga varornas mängd och egenskaper, beskaffenheten av brandförsvaret på platsen samt övriga särskilda omständigheter (skyddsavstånd).

2 mom. Finnas inom samma område flera cisterner ovan jord, skola de ligga på sådant avstånd från varandra som från brandfaresynpunkt betingas av deras utförande, storlek och för dem vidtagna skyddsanordningar samt mängden och arten av de däri förvarade varorna (säkerhetsavstånd). Inom området skola huvudbrandgator och andra brandgator utläggas i den omfattning samt med den sträckning och bredd som med hänsyn till nämnda omständigheter är påkallat, varjämte området i erforderlig mån skall vara framkomligt för brandförsvarets fordon. Finnes inom området annan bebyggelse, skall vid utläggande av säkerhetsavstånd och brandgator hänsyn tagas jämväl härtill.

3 mom. Anläggning för förvaring av brandfarlig vara skall därest förhållandena det påkalla, vara på lämpligt sätt inhägnad.

25 § 1 mom. Den som vill samtidigt på samma ställe förvara brandfarlig gas i behållare med en sammanlagd rymd om mera än 4 000 liter eller brandfarlig vätska till större mängd än såvitt angår klass 1 3 000 liter, klass 2 a och 2 b sammanlagt 12 000 liter och klass 3 50 000 liter (förvaring i upplag) skall hava tillstånd till förvaringen.

För förvaring av mindre mängder brandfarlig gas eller brandfarlig vätska än i första stycket säga (förvaring i förråd) kräves tillstånd allenast, om förvaringen avses skola ske i underjordisk cistern eller sprängämnesinspektionen det eljest föreskrivit.

I fall där tillstånd till förvaring i förråd icke erfordras, skall anmälan om förrådet göras till brandchefen, inspektionen äger dock, då så finnes kunna ske med hänsyn till mängden av varorna, dessas beskaffenhet och egenskaper samt förvaringssättet och de omständigheter i övrigt under vilka förvaringen äger rum, i sina föreskrifter förordna att anmälan beträffande förråd av visst slag icke är nödvändig. Förordning (1981:495)

27 §

  På ansökan av den, som avser att själv nyttja eller åt annan upplåta visst område för förvaring av större mängder brandfarlig gas eller brandfarlig vätska, äger tillståndsmyndigheten lämna besked, huruvida området med hänsyn till sin belägenhet och beskaffenhet, landskapsbilden, hälsoskyddet, vattenförhållandena, brandförsvaret samt befintlig eller planlagd bebyggelse är lämpligt för ändamålet (förhandsbesked). Finnes så vara fallet, bör tillståndsmyndigheten i förhandsbeskedet angiva de huvudsakliga villkor, som skola vara uppfyllda för att tillstånd till förvaring inom området efter ansökan skall kunna meddelas. Förordning (1983:631)

33 §

  Den som vill yrkesmässigt tillverka eller bearbeta brandfarlig vara eller ock nyttja sådan vara för yrkesmässig tillverkning eller bearbetning av annan vara skall hava tillstånd till hanteringen.

Då så finnes kunna ske med hänsyn till hanteringssätt, hanterad varas mängd, beskaffenhet och egenskaper samt de omständigheter i övrigt under vilka hanteringen äger rum, äger dock sprängämnesinspektionen i sina föreskrifter förordna att tillstånd skall ersättas med anmälan om hanteringen till brandchefen eller att varken tillstånd eller anmälan erfordras. Förordning (1981:495)

37 §

  Den som vill från hamn, upplag eller annan anläggning till avnämare eller annan mottagare utanför anläggningens område transportera brandfarlig vara medelst rörledning skall hava tillstånd till transporten. Tillstånd krävs dock ej om koncession för ledningen har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Sprängämnesinspektionen äger i sina föreskrifter förordna, att tillstånd ej skall erfordras för kortare, lokal transport av brandfarlig vara medelst rörledning. Förordning (1981:495)

39 §

  Verksamhet, avseende sådan transport medelst rörledning för vilken koncession meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller tillstånd beviljats enligt denna förordning, skall förestås av den som innehar koncession eller tillstånd eller annan, av denne utsedd person som är lämplig för uppgiften. Föreståndare skall vara väl förtrogen med rörledningens konstruktion, med de däri transporterade varornas beskaffenhet och egenskaper samt med befintliga skydds- och säkerhetsanordningar. Han är ansvarig för att verksamheten bedrives med iakttagande av därför gällande bestämmelser.

Utses någon att vid förfall för föreståndaren inträda såsom dennes ställföreträdare, skall vad i första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning beträffande honom.

Koncessionshavaren eller tillståndshavaren skall skriftligen underrätta brandchefen om föreståndares och ställföreträdares namn, bostad och telefon. Förordning (1978:165)

40 §

  har upphävts genom förordning (1982:924)

41 §

  har upphävts genom förordning (1982:924)

42 §

  har upphävts genom förordning (1982:924)

47 §

  Försäljningsställe, där motordrivmedel tillhandahålles allmänheten (bensinstation), skall därest tillstånd erfordras för försäljningen, förestås av tillståndshavaren eller annan lämplig, av honom utsedd person. Föreståndare skall vara väl förtrogen med de på försäljningsstället förekommande brandfarliga varornas egenskaper samt med befintliga skydds- och säkerhetsanordningar. Han är ansvarig för att verksamheten bedrives med iakttagande av därför gällande bestämmelser.

Utses någon att vid förfall för föreståndaren inträda såsom dennes ställföreträdare, skall vad i första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning beträffande honom.

Vad i denna paragraf stadgas rörande bensinstation skall, därest sprängämnesinspektionen förordnar därom i sina föreskrifter, gälla även annat försäljningsställe, där brandfarlig vara saluhålles.
Förordning (1981:495)

48 §

  En behållare i vilken brandfarlig gas eller brandfarlig vätska klass 1, klass 2 a eller klass 2 b är innesluten, skall, då den yrkesmässigt saluhålls eller försäljs, vara på väl synlig plats försedd med tydligt och varaktigt märke som utvisar att innehållet är brandfarligt. Är behållaren förpackad, skall vad nyss stadgats gälla också höljet.

Sprängämnesinspektionen äger medgiva undantag från den i första stycket stadgade skyldigheten. Förordning (1982:924)

49 §

  har upphört att gälla genom förordning (1982:924)

51 §

  Ej må någon inom anläggning, lokal eller område, där brandfarlig vara förekommer under sådana omständigheter att brand lätt kan uppstå, medföra eller tända eld eller röka tobak. Anslag med förbud härom skola uppsättas på lämpliga ställen.

I den mån betryggande åtgärder vidtagits till förhindrande av brand må, för särskilt tillfälle eller tills vidare, undantag från förbud meddelas beträffande visst utrymme eller område eller i fråga om viss anordning.

Undantag, som är avsett gälla tillsvidare, meddelas av tillståndsmyndigheten, såvitt rör tillståndspliktig verksamhet. I övriga fall meddelas undantag i den ordning sprängämnesinspektionen bestämmer. Förordning (1981:495)

52 §

  Närmare bestämmelser om märkning och anslag som sägs i 48--51 §§ utfärdas av sprängämnesinspektionen.

Sprängämnesinspektionen äger ock i övrigt meddela föreskrifter om vad som vid förvaring, hantering och försäljning av brandfarlig vara skall iakttagas för bevarande av ordning och säkerhet. Förordning (1981:495).

Handläggning av ärenden

53 § 1 mom. Ansökan om tillstånd eller om förhandsbesked skall upprättas skriftligen och, jämte den utredning sökanden vill åberopa, i tre exemplar ingivas till tillståndsmyndigheten. Ansökningen skall vara åtföljd av erforderliga ritningar jämte beskrivning samt, där ärendets art så kräver, av planskiss eller plankarta över anläggningsområdet och intilliggande områden. Jämväl dessa handlingar skola ingivas i tre exemplar.

Erfordras uppgift eller utredning utöver vad sökanden tillhandahållit och kan denna icke lämpligen införskaffas genom tillståndsmyndighetens försorg, äger myndigheten förelägga sökanden att inom viss tid inkomma därmed vid äventyr att ansökningen eljest förklaras förfallen.

2 mom. Ansökan skall, utom i fall som nedan sägs, ingivas till byggnadsnämnden i kommun, där anläggning som avses med ansökningen skall ligga.

Ärende om tillstånd till transport medelst rörledning upptages av länsstyrelsen, därest rörledningen skall sträcka sig genom mera än en kommun, och av regeringen, om rörledningen skall sträcka sig genom mera än ett län.

Vad i 16 § stadgas skall äga motsvarande tillämpning då länsstyrelse är tillståndsmyndighet. Förordning (1975:71)

54 §

  Där med hänsyn till ärendets beskaffenhet erfordras att ansökan om tillstånd eller förhandsbesked bringas till allmänhetens kännedom, skall tillståndsmyndighet på sökandens bekostnad låta kungöra ansökningen i ortstidning.

I kungörelsen skall viss tid angivas, inom vilken erinringar mot ansökningen må göras hos tillståndsmyndigheten. Intill utgången av denna tid skall ett exemplar av handlingarna i ärendet finnas tillgängligt hos myndigheten. Underrättelse härom skall intagas i kungörelsen. Förordning (1977:916)

58 §

  Beslut i ärende om brandfarliga varor skall meddelas sökanden skriftligen.

Innebär beslut att tillstånd beviljas, skall ett exemplar av de ingivna ritningarna, sådana de i ärendet blivit godkända, jämte beskrivning och inlämnad karta bifogas tillståndsbeviset. Ett exemplar av samtliga i ärendet ingivna handlingar skall förvaras hos tillståndsmyndigheten. Det åligger tillståndsmyndigheten att snarast tillställa brandchefen, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt annan myndighet, som hörts i ärendet, en avskrift av tillståndsbeslutet samt att om detta underrätta enskild sakägare, vilken yttrat sig.

Vad i första och andra styckena stadgas skall i lämpliga delar gälla förhandsbesked. Förordning (1983:631)

59 §

  Till avsyning enligt denna förordning skall i god tid kallelse sändas till sökanden eller ombud för honom, brandchefen, annan sakkunnig vars närvaro finnes erforderlig ävensom sprängämnesinspektionen, därest inspektionen hos tillståndsmyndigheten anmält att den önskar vara företrädd vid avsyningen.

Över avsyning skall protokoll upprättas. Skriftligt bevis om avsyningen och vad därvid förekommit skall tillställas sökanden.

Av den på vars begäran avsyning äger rum får kommunen taga ut avgift med högst det belopp som motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad för avsyningen.

Grunder för beräkning av avgift som avses i tredje stycket anges i taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Förordning (1975:821)

61 §

  Byggnadsnämndens eller brandchefens beslut enligt denna förordning överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

Länsstyrelsens eller sprängämnesinspektionens beslut i särskilt fall, i fråga om förhandsbesked, tillstånd, medgivande till försöksdrift, föreläggande eller besked efter avsyning, överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Andra beslut av länsstyrelsen eller sprängämnesinspektionen enligt denna förordning, överklagas hos regeringen genom besvär.

Socialstyrelsen, statens brandnämnd eller statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslut som innebär att tillstånd har beviljats.
Sprängämnesinspektionen har rätt att överklaga byggnadsnämnds beslut som innebär att tillstånd har beviljats. Förordning (1981:495)

62 §

  Anmälan till brandchef skall göras skriftligen i två exemplar.
Den skall ingivas senast då anläggning eller anordning som avses med anmälningen tages i bruk.

I anmälan skall uppgift lämnas om anmälarens namn och adress, om anläggningens eller anordningens belägenhet och beskaffenhet samt om arten och den ungefärliga mängden av de brandfarliga varorna.
Anmälaren är pliktig att efter anmodan av brandchefen fullständiga sin anmälan.

Gäller anmälan förvaring av brandfarlig vätska å öppen lagerplats eller i utomhus belägen cistern, skall brandchefen översända det ena exemplaret av anmälningen till länsstyrelsen. Är fråga om tillverkning, bearbetning eller liknande hantering av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska, skall brandchefen underrätta sprängämnesinspektionen om anmälningen. Förordning (1967:375)

62 a §

  Sprängämnesinspektionens verksamhet enligt denna förordning skall finansieras genom avgifter enligt en taxa som fastställs av inspektionen. Avgifterna får tas ut preliminärt.

Avgifterna skall erläggas av dem som här i landet tillverkar eller hit inför brandfarliga varor eller som projekterar eller uppför anläggningar för sådana varor.

Sprängämnesinspektionen får nedsätta avgifter om det finns särskilda skäl. Förordning (1983:267)

64 §

  har upphört att gälla genom förordning (1980:832)

66 §

  Om förverkande i vissa fall av anordning för hantering, förvaring, transport eller försäljning av brandfarlig vara finns bestämmelser i lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor.
Förordning (1975:71)

68 §

  Har innehavare av tillstånd enligt denna förordning genom lagakraftvunnen dom övertygats om gärning som sägs i 63 §, skall åklagaren ofördröjligen underrätta tillståndsmyndigheten.

Har någon genom lagakraftvunnen dom övertygats om att hava förövat gärning som sägs i 4 § 7 lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor, skall åklagaren ofördröjligen underrätta myndighet, som meddelat typgodkännande. Förordning (1975:71)

69 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

70 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

71 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

72 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

73 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

74 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)

75 §

  har upphävts genom förordning (1984:196)