Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590);

11 av 37 paragrafer (30 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:93). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590); upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:446


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


1 §

  Denna stadga äger tillämpning på arkiv hos statlig myndighet, som är förlagd inom riket, med undantag för arkiv hos regeringskansliet, riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven. Förordning (1976:1106)

4 §

  Riksarkivet har att, utöver vad om utgallring av arkivhandlingar är föreskrivet i författning eller av regeringen eljest meddelade bestämmelser, utfärda erforderliga föreskrifter om gallring, vad gäller under försvarsdepartementet lydande myndigheter efter förslag av krigsarkivet. Förordning (1976:1106)

5 §

  Riksarkivet skall efter samråd med krigsarkivet meddela allmänna anvisningar rörande tillämpningen av denna stadga.

De närmare föreskrifter, som må fordras rörande stadgans tillämpning på visst slags arkiv eller arkivhandling, utfärdas av central statsmyndighet efter samråd med riksarkivet eller, där sådan myndighet icke finnes, av riksarkivet. Förordning (1978:181)

12 §

  Det hos myndighet bildade beståndet av arkivhandlingar utgör myndighetens arkiv. Förordning (1978:181)

13 §

  När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras skall myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring skall beaktas. Innan ändringen sker skall, om så fordras, samråd äga rum med arkivmyndigheten.

Vad som sägs i första stycket om översyn av arkivbildningen och samråd med arkivmyndigheten skall även gälla när en myndighets arkiv flyttas från en lokal till en annan.
Förordning (1983:413)

15 §

  Utgallring av arkivhandlingar skall ske i enlighet med vad därom föreskrivits i författning eller av regeringen eljest meddelade bestämmelser eller med stöd av denna stadga.

Utöver vad som följer av första stycket må myndighet ej avhända sig arkivhandling utan medgivande av riksarkivet eller myndighet riksarkivet bestämmer.

Om återställande av vissa ansökningshandlingar så ock om rätt för sökande eller annan att återfå handling är särskilt stadgat.
Förordning (1976:1106)

16 §

  Utgallrade arkivhandlingar skola omedelbart försäljas eller förstöras. Försäljning skall ske under villkor, att arkivhandlingarna - där så anses erforderligt under nödig kontroll - förmalas eller på annat sätt förstöras.

Uppgift, som ingår i upptagning för automatisk databehandling eller annan upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel, utgallras genom att uppgiften utplånas eller genom att upptagningen förstöres.

Beträffande förstöring av hemliga handlingar är särskilt föreskrivet.

Inflytande försäljningsmedel skola, såvitt angår statsmyndighet, tillgodoföras myndighetens expensanslag för att i mån av behov av myndigheten disponeras. Förordning (1978:181)

17 §

  Arkiv skall vårdas omsorgsfullt, handhas aktsamt och förvaras på betryggande sätt; särskilt skall tillses, att arkivet är skyddat för fukt och brand samt oåtkomligt för obehöriga. För en betryggande förvaring av magnetband krävs dessutom att banden skyddas mot elektromagnetisk påverkan. Förordning (1986:93)

26 §

  Upptagning som kan uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som är arkivhandling får ej utlånas utan riksarkivets medgivande.

Annan arkivhandling får utlånas för tjänsteändamål till departement, statlig förvaltningsmyndighet eller domstol ävensom till myndighet, som avses i 2§, samt för vetenskapligt ändamål till myndighet, som riksarkivet bestämmer.

I övrigt får arkivhandling som avses i andra stycket utlånas endast med riksarkivets medgivande. Förordning (1978:181)

28 §

  Arkivhandlingar hos myndighet, som omförmäles i 8 och 9 §§, må avlämnas till arkivmyndigheten vid den tidpunkt och i den omfattning, som överenskommes mellan myndigheten och arkivmyndigheten.

I fråga om arkivhandlingar hos de under 8 § 2. och 3. angivna myndigheterna må, enligt riksarkivets bestämmande och efter landsarkivets hörande, avlämning ske jämväl till landsarkiv, vars verksamhetsområde myndigheten tillhör.

29 § 1 mom. Arkivhandlingar hos myndighet, för vilken landsarkiv är arkivmyndighet, skola avlämnas till landsarkivet.

Avlämningsskyldighet inträder vart tionde år och avser de arkivhandlngar, som då äro äldre än etthundra år.

Avlämning skall ske efter anmodan av landsarkivet. Leveranserna skola fördelas på högst tio år, räknat från inträdet av avlämningsskyldigheten.

2 mom. Myndighet äger efter medgivande av landsarkivet avlämna arkivhandling, som är yngre än i 1 mom. sägs och som ej kan hos myndigheten förvaras på tillfredsställande sätt.

Upptagning, som kan uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel, får även i annat fall avlämnas efter sådant medgivande om myndighetens behov av upptagningen har upphört. Förordning (1978:181)

32 §

  Upphör myndighet med sin verksamhet skall, om ej regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksarkivet eller krigsarkivet annorlunda föreskriver, dess arkiv inom tre månader efter verksamhetens upphörande avlämnas till arkivmyndigheten eller, i fråga om myndighet som omförmäles i 8 § 2. och 3., efter riksarkivets bestämmande till landsarkiv. Förordning (1976:1106)