Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring

7 av 16 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:564). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Regeringen fastställer, efter förslag av överstyrelsen för ekonomiskt försvar i samråd med överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen, plan angivande de områden, från vilka och till vilka undanförsel skall ske. Förordning (1978:564)

6 §

  Beslut om undanförsel må avse all egendom av visst slag, viss myckenhet därav eller viss angiven egendom inom det område beslutet gäller. I beslutet må föreskrivas att egendomen skall föras till viss ort eller visst område samt att undanförseln skall inom viss tid verkställas genom ägares eller innehavares försorg.

Hava föreskrifter, som avses i första stycket, icke lämnats, ankommer det på länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att meddela sådana föreskrifter, såvida icke överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller civilbefälhavaren för särskilt fall annorlunda beslutar.

Överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare må, då högsta beredskap gäller för försvarsmakten, meddela de föreskrifter rörande verkställighet av beslutad undanförsel som med hänsyn till militära operationer finnas särskilt påkallade.

Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande undanförsel komma till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564)

10 §

  Beslut om förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, må överstyrelsen bemyndiga civilbefälhavare eller länsstyrelse att i samråd med vederbörande militära myndigheter besluta om förstöringen.

Har förstöring beslutats, må överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande samt, i den mån så finnes särskilt påkallat från militär synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för verkställigheten.
Sådana föreskrifter skola snarast möjligt delgivas länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes.

Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande förstöring komma till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564)

12 §

  Rätt att förordna om ianspråktagande enligt 7 § lagen om undanförsel och förstöring tillkommer länsstyrelse.

Vid tillämpning av nämnda lagrum skola föreskrifterna i förfogandeförordningen (1978:558) i tillämpliga delar lända till efterrättelse. Förordning (1978:564)

13 §

  Om prövningen av frågan om ersättning enligt 4 § första stycket eller 6 § andra stycket lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring, gälla 21 -- 25 §§ förfogandeförordningen (1978:558) i tillämpliga delar. Förordning (1978:564)

14 §

  Om utbetalning av ersättning gäller 26 § förfogandeförordningen (1978:558). Förordning (1978:564)

15 §

  Särskilda bestämmelser gälla i fråga om undanförsel och förstöring av
      a) järnvägsanläggning,
      b) elkraftanläggning,
      c) teleanläggning,
      d) luftfartsanläggning,
      e) väganläggning,
      f) sjöfartsanläggning,
      g) viss annan egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

Det åligger överbefälhavaren att besluta om de åtgärder för undanförsel och förstöring, som skola vidtagas med försvarsmakten tillhörig egendom. Förordning (1978:564)